Административни услуги в сферата на търговията и туризма

1.Уведомление за вписване в информационен масив за търговските дейности в стационарни и преместваеми обекти, по чл. 5 от Наредба 5 на Общинския съвет - Русе

 • Необходими документи
  • уведомление
  • копие от актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство.  
  • копие от  карта за идентификационен код по “БУЛСТАТ” /ЕИК/
  • копие от удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, в съответствие със Закона за храните или удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение, издадено от РИОКОЗ – Русе.
  • копие от документ за съответния обект от РВМС – Русе.
  • копие от документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други подобни/.
  • копие от документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/.
 • Безплатна услуга
 • Срок на извършване - веднага

 

2.Разрешение за търговски обекти на открито върху терен – общинска собственост

 • Необходими документи
  • искане по образец
  • копие от актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство. 
  • копие от  карта за идентификационен код по “БУЛСТАТ” /ЕИК/
  • копие от удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, в съответствие със Закона за храните или удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение, издадено от РИОКОЗ – Русе.
  • копие от документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността :
  •       - копие от договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията по чл. 13 от Наредба 5 на Общинския съвет -Русе;
  •       - схема за разполагане на обектите по чл. 13, ал. 2, т.т. 1, 2, 4, 6, 7 и 8 от Наредба 5 на Общинския съвет – Русе или проект за обектите по чл. 13, ал. 2, т. 3, съгласувани по реда на Наредба 1 на Общинския съвет – Русе и одобрени от гл.архитект, с посочени максимален брой маси, техния вид и разположението им в                         определената в проекта площ.
  • фактура за платена такса, съгласно Наредба 16 на Общинския съвет – Русе.
 • Безплатна услуга
 • Срок на извършване - 7 дни

 

3. Продължаване на срока на издадените разрешения за търговски обекти на открито върху терен – общинска собственост

 • Необходими документи
  • разрешение /оригинал/ за съответната дейност
  • квитанция за платена такса за съответната дейност
 • Безплатна услуга
 • Срок на извършване - веднага

 

 

4. Уведомление за  работа с ненормирано работно време на търговските обекти

 • Необходими документи
  • уведомление за вписване в информационен масив за търговските дейности
  • протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най-близката  жилищна сграда, от органите на РИОКОЗ. Измереното еквивалентно ниво на шум,  следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след  22,00 /23,00/ часа.
  • положителното становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност  от Областна дирекция  “Противопожарна безопасност и защита на населението” –Русе.
 • Безплатна услуга
 • Срок на извършване - веднага

 

5. Издаване на разрешително за търговия с тютюн и тютюневи изделия в търговски обекти

 • Необходими документи
  • заявление по образец
  • копие от  актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или документ, който съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверява търговската регистрация на заявителя;
  • копие от  карта за идентификационен код по “БУЛСТАТ” /ЕИК/
  • удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или еквивалентен документ, издаден от компетентните органи в държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  • удостоверение за недължими суми към общинския бюджет от отдел „Месни данъци и такси” при Община Русе /ул. Котовск 1/.
  • удостоверение за недължими суми към общинския бюджет от отдел „Търговия, категоризация и защита на потребителите” / бул. Скобелев 45 /.
  • копие от свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
  • копие от разрешения за въвеждане в редовна експлоатация на търговски обект,издадени от съответните компетентни органи /Разрешение за ползване, Удостоверение за търпимост, Разрешение за поставяне и други/
  • справка за местонахождението на обекта
  • копие от документ за платена такса
 • Срок на извършване - 7 дни
 •  Такса – 5,00 лв.

 

6. Категоризация на заведения за хранене и развлечение, средства за подслон и места за настаняване 
Необходими документи

  • копие от документ за актуално съдебно състояние на заявителя
  • удостоверение, че лицето не е в процес на ликвидация и/или несъстоятелност
  • формуляр за определяне категорията на обекта
  • копие от нотариален акт за собственост на обекта
  • копие от разрешение за ползване /акт 16/ за приемане на обекта на новопостроен, реконструиран, модернизиран или разширен туристически обект, издадено от Държавната инспекция за строителен контрол или съответните общински органи
  • копие от договор за наем
  • копие от удостоверение за регистрация /за вписване/ , издадено от РИОКОЗ-Русе 
  • справка за професионалната и езикова квалификация на персонала
  • копие от фактура за платена такса
 • такса –съгласно  чл. 2, т.1,2 и 3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма
 •  Срок на извършване - 60 дни

 

7. Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба на черни и цветни метали

 • Необходими документи
  • дневник /регистър/ за покупките – подвързан, прошнурован и прономерован
  • дневник /регистър/ за продажбите – подвързан, прошнурован и прономерован
  • копие от лиценза за търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им
 • Безплатна услуга
 • Срок на извършване - 2 дни

https://www.livechatalternative.com/