Пропускане до съдържанието на страницата

Актуализирана програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе

   Програмите за управление качеството на атмосферния въздух се разработват при регистрирано превишаване на установените норми за нивата на един или няколко замърсители в даден район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в съответствие с чл. 27 ЗЧАВ и чл. 31 и 32 на Наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 1999 г.).

   Актуализацията на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020година е приета от Общински съвет-Русе с Решение № 251/16.06.2016 г.

   Програмата можете да изтеглите от тук.

Отчет ПКАВ 2016

Отчет ПКАВ 2013-2016

Отчет ПКАВ 2017

Отчет КАВ 2018


https://www.livechatalternative.com/