Наредба 21 за отпускане на еднократна финансова помощ

НАРЕДБА № 21

за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе

 

По реда на тази наредба се разглеждат искания на физически лица с постоянен адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди. Средствата се предоставят на лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер, и за подпомагане на приемни семейства за прочивка през календарната година.

Помощта се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година. Лицето или семейството нямат право на отпускане на помощта в три последователни години, считано от 2013 г.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за отпускане на еднократна финансова помощ – в свободен текст;
  • декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (по образец);
  • служебни бележки за дохода на лицето и членовете на неговото семейството от последните шест месеца, предхождащи месеца, в който се подава заявлението;
  • медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК, рецепти за изписани лекарства;
  • разходооправдателни документи в оригинал или документи, доказващи размера на необходимитe средства за бъдещи разходи, които ще се бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения, рецепти и др.);
  • при необходимост общинска администрация изисква писмено и други документи.

Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове и кредитни институции.

НАРЕДБА №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе

Приложение №1 - Декларация за лични данни


https://www.livechatalternative.com/