Наредба №21 за отпускане на еднократна финансова помощ

Наредба 21 за отпускане на еднократна финансова помощ

По реда на тази наредба се разглеждат искания на физически лица с постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе не по-малко от една година преди подаването на искането, с доказани неотложни здравни, образователни и социални нужди. Средствата се предоставят на лица или семейства, които са в затруднено материално положение, за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни или социални потребности от жизненоважен характер, за подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година и за родители/осиновители на новородено дете, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Еднократна финансова помощ се отпуска еднократно в рамките на една бюджетна година. Лицето или семейството нямат право на отпускане на помощта в три последователни години, считано от 2013 г.
 

Необходими документи за кандидатстване:

заявление за отпускане на еднократна финансова помощ – в свободен текст;

декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни (по образец);

служебни бележки за дохода на лицето и членовете на неговото семейството от последните шест месеца, предхождащи месеца, в който се подава заявлението;

медицински епикризи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК, рецепти за изписани лекарства;

разходооправдателни документи в оригинал или документи, доказващи размера на необходимите средства за бъдещи разходи, които ще бъдат заплатени с отпуснатата помощ (проформа фактури, персонални оферти, удостоверения, рецепти и др.);

при необходимост общинска администрация изисква писмено и други документи.

Не се отпуска помощ, когато е искана за погасяване на задължения за данъци, такси, вноски към осигурителни и здравни фондове и кредитни институции.

 

Еднократна финансова помощ за подпомагане на приемни семейства за почивка през календарната година

 

Еднократна парична помощ за новородено/осиновено дете се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация по образец (Приложение 2) в срок до навършване на шест месеца от раждането/осиновяването на детето. Помощта се предоставя на децата, родени след 31.12.2020 г.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

1. Лични карти на родителите – за справка;

2. Влязло в сила решение  на съда за упражняване  на родителските права от единия от родителите при развод – заверено копие, ако е приложимо/;

3. Влязло в сила решение на съда за допускане на пълно осиновяване (при осиновено дете – заверено копие), ако е приложимо;

4. Удостоверение за банкова сметка с титуляр на родителя, посочен в заявлението.

 

ЗАПОВЕД

ЗАЯВЛЕНИЕ

 


https://www.livechatalternative.com/