Такса за удостоверение по чл 54 a, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Такса за удостоверение по чл.54 a, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър

 •  Необходими документи
  • искане по образец
  • оригинална скица
  • документ за собственост 
  • разрешението за строеж
  • визата за проучване и проектиране, екзекутивната документация за сградите, съоръженията или подземните проводи
  • данни от геодезическото заснемане на строежа
  • данни за правоспособното лице, извършило заснемането, застрахователна полица за застраховка на правоспособното лице 
 • Таксa – 25,00 лева
 • Срок на изпълнение - 7 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/