Заявление за издаване на разрешение за строеж

Заявление за издаване на разрешение за строеж

Правно основание: чл. 148, във връзка с чл.147 от ЗУТ

Срок за изпълнение: 14 дни

Такси:

Издаване на разрешение за строеж без проект (чл.147 от ЗУТ) – 60 лв.

Начин на плащане:

до 200 лв. – в брой при подаване на документитеили по банков път

над 200 лв. – по банков път по сметка:

Община Русе

ТБ ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG96IORT73798400080000

Вид плащане448001

 

Допустим заявител:Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон или упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/