Пропускане до съдържанието на страницата

Tenders and competitions

Competition in the order of Ordinance No.1 on Municipal property of Ruse Municipal Council for sale of a private municipal property 

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

 

В изпълнение на Решение №506, прието с протокол №23/21.03.2013 г. на Общински съвет - Русе и във връзка със  Заповед №РД01-781 от 01.04.2013 год. на Кмета на Община,

 

 

О Б Я В Я В А:

 

R E P U B L I C   O F  

B U L G A R I A

MUNICIPALITY OF RUSE

 

In implementation of Decision No.506 adopted by Ruse Municipal Council with the written record No. 23of 21thMarch 2013 and in connection with Order No.RD-01-781of1st April 2013 of the Mayor of the Municipality of Ruse, 

 

MUNICIPALITY OF RUSE

 

ANNOUNCES

 

1. Публично оповестен конкурс по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №5542/25.09.2008 год., находящ се в Индустриален парк - Русе и представляващ незастроен УПИ ХІІІ – 106 пп от кв.888 по регулационния план на гр.Русе, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.333.122 с площ 21 646,00 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване:За друг вид производствен, складов обект при начална конкурсна цена 846 700,00 лева /словом: осемстотин четиридесет и шест хиляди и седемстотин лева/, без включени ДДС и други дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.

 

1.A publicly announced competition in the order of OrdinanceNo.1 on Municipal property of Ruse Municipal Council for sale of a private municipal property, a subject of the act for municipal ownership No.5542/2008, located in Industrial Park Ruse, which is a regulated landed property XIII– 106Pd/for predominating production /in quarter No.888 in accordance with the plan for regulation of the city of Ruse and according tothe cadastral card of the city of Ruse is a landed property with an identifier 63427.333.122 with an area of 21 646,00 sq.m., with the permanent designation of the territory: Urbanized  and the way of permanent use: For other type production site,  warehouse at an initial competition price of 846 700,00 Bulgarian levs (BGN) excludingVAT and the due taxes.

2. Вид на конкурса – присъствен.

2.Competition type – attended.

3. Срок и място за закупуване на конкурсната документация - за получаване на конкурсната документация  се заплаща такса от 60,00 лева /шестдесет лева/, без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Конкурсната документация  се закупува от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”,  площад „Свобода” №6, след заплащане на таксата от 05.04.2013 год. до 22.04.2013 год., включително до 17,00 часа.

3. Place and deadline for purchasing the competition documentation: The competition documentation is available in Information and Service Center - “Municipal property and rents” sectionat Svoboda sq.6, 7000 Ruse, Bulgaria each working day from 9.00 hrs to 17.00 hrs from 5thApril 2013 to 22nd April 2013 incl. after purchasing of the documentation price of 60,00 BGN excluding 20%VAT at „INVESTBANK” J.S.C.

 

4. Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса -  23.04.2013год. до 17,00 часа.

4. Term for submitting of offers for participation in competition - 23thApril 2013 to 17.00 hrs.

5.Депозит за участие в конкурса в размер на 100 000,00 лева /сто хиляди лева/, се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 33000300 00  на Община Русе в ТБ  “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17,00 часа на 23.04.2013год. , след закупуване на  конкурсна документация.

5.A participation deposit in size of 100 000,00Bulgarian levs(BGN) should be payed  in to the a raising account of Municipalityof Ruse at „INVESTBANK” J.S.C - BG 37 IORT 7379 33000300 00.

Deadline for its payment: 23thApril 2013 to 17.00 h., after purchasing of the competition documentation.

6. Ред за предаване на предложенията – Предложенията за участие в публично оповестения конкурс се подават до Кмета на Община Русе в срока посочен в т.4 от настоящата обява по ред описан подробно в конкурсната документация.

6. Order of filing the offers – The offers for participation in competition shall be filed to the Mayor of the Municipality of Ruse in an order described in details in the competition documentation.

7. Време за оглед на имота, обект на конкурса –  Оглед на имота се извършва след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден до 23.04.2013год. след предварително съгласуване с отдел „Общински имоти” към Дирекция ИУС.

7. Deadline for viewing the subject of the competition - each working day to 23th April 2013 after purchasing of a competition documentation.

 

8. Конкурсът да се проведе в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала на 24.04.2013г. от 10,00 часа.

8. Holding the competition:

Place:Bulgaria, Ruse, City hall, Svoboda sq.6, 3rd fl. 

Date:24th April 2013

Starting hour:10,00 hrs /local time/

9.Конкурсни условия за продажба на недвижимия имот, подробно описан в т.1 от настоящата обява и изисквания към кандидатите:

9.1Участникът в публично оповестения конкурс да е юридическо лице, регистрирано по реда на Търговския закон.

9.2Предназначение на новоизградения обект – съгласно предвижданията на действащия регулационен и застроителен план;

9.3 Цена на имота - не по ниска от началната конкурсна цена, без включени ДДС и други дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил конкурса.

9.4 Размер на инвестициите – равняващ се минимум на началната конкурсна цена на имота;

9.5 Срок за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждането в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора;

9.6 Брой на работните места, които ще бъдат разкрити след окончателната реализация на инвестиционното намерение;

9.7 Имотът, предмет на продажбата, да не бъде обект на разпоредителни действия, преди реализацията на инвестиционното намерение по т. 9.2 от настоящата обява.

9.8 В случай на необходимост от промяна на конкретното предназначение на имота, изменението на действащия ПУП – ПРЗ да е за сметка на участника, спечелил конкурса.

9.Competition conditions and requirements to the candidates, approved by the City Council:

9.1 The participant in the publicly announced competition shall be a legal entity, registered by the order of the Commercial law.

9.2 Designation of the site shall be in compliance with the provisions of the acting detailed development plan.

9.3 Price of the landed property may not be lower than the initial competition price excluding VAT and the due taxes.

9.4 The minimum amount of the investments may not be lower than the initial competition price of the property.

9.5 Term for implementation of the investment project - 36 months, commencing on the date of purchasing of the real estate to entering into exploitation (use) of the site.

9.6 Number of the new working places related to implementation of the investment.

9.7 The real estate cannot be subject to disposal prior to implementation of the investment indicated in item 9.2.

9.8 When is necessary to change the concrete designation of the landed property, the change of the acting detailed development plan (plan for regulation and construction plan)  shall be for the account of the winner of the competition.

 

За допълнителна информация - телефони: 082/506 616, стая № 604, етаж 6,    Община Русе, пл. ”Свобода” 6 ( входа  към  ул. ”Борисова”).

 

 

For additional information about the property to be soldand terms of the competition participation contact at:

MUNICIPALITYOF RUSE

Svoboda sq.6, 7000 Ruse, Bulgaria (EU)

Web site: www.ruse-bg.eu

e-mail: mayor@ruse-bg.eu

 

Contact person: Mitko Chokoev

Phone:+ 359 (82) 506 616

Fax:     + 359 (82) 834 413

e-mail: mchokoev@dir.bg

 

 

 

 

Plamen Stoilov

Mayor of  Ruse Municipality

 

 

Competition for sale of a private municipal property in Industrial Park Ruse


https://www.livechatalternative.com/