Пропускане до съдържанието на страницата

Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

сряда, 10 август 2022

О Б Щ И Н А  Р У С Е

 

О Б Я В А

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № РД-01-903/30.07.2014 г. и Заповед № РД-01-0812/11.07.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за откриване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, кметът на Община Русе със своя Заповед № РД-01-2558/09.08.2022 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалната услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“, в гр. Русе, на територията на Община Русе:

 

  І. Възлагане предоставянето на социалната услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ на територията на Община Русе:

1. В конкурса могат да участват:

1.1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица и

1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

         2.1.  Да имат опит в предоставяне на социални услуги в общността;

         2.2. Да имат определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания.

        2.3. да представят програма за развитието на социалната услуга.

        2.4. Да са частни доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане с валиден лиценз за социалната услуга и лицензът им да не е бил отнеман на основанията по чл. 158, ал. 1 от Закона за социалните услуги.

        2.5. В конкурса не могат да участват кандидати, които:

        2.5.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в несъстоятелност или са в процедура по ликвидация.

        2.5.2.  са лишени от правото да упражняват търговска дейност.

        2.5.3. имат парични задължения към държавата, общината или към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ на територията на община Русе:

      3.1. Изпълнителя - доставчик на социалната услуга, следва да организира предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, в сграда публична общинска собственост, намираща се в гр. Русе, ул. „Искър“ № 41 – имот публична общинска собственост, предмет на АОС № 5661/06.02.2009 г., в част от сграда с идентификатор 63427.8.651.2, а именно:

1. от сутерена помещение с площ 48,20 кв.м;

2. от първи етаж помещение с площ 102,75 кв.м и входно фоайе от 22,79 кв.м.

3. от втори етаж помещение с обща площ 142,83 кв.м.

 

3.2. В Дневния център за пълнолетни лица с увреждания следва да се предоставя комплекс от социални услуги  за пълнолетни лица, които включват дейности „Дневна грижа“; „Застъпничество и посредничество“; „Информиране и консултиране“; „Обучение за придобиване на умения“; „Терапия и рехабилитация“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“.

Услугите, предоставяни в центъра, трябва да отговарят на стандартите за качество на социалните услуги по чл.105 от Закона за социалните услуги, както и Наредбата за качество на социалните услуги.

3.3. Целевата  група за предоставяне  на социалната услуга:

-  Пълнолетни лица с увреждани, които се нуждаят от подкрепа на специалисти за разширяване възможностите за социално включване.

         3.4. Капацитетът на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания е 25 (двадесет и пет) места.

3.5. Доставчикът организира услугата с персонал, съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността и Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Наредбата за качество на социалните услуги и  други приложими подзаконови нормативни актове

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата

         4.1. Бюджетът се формира от средствата, предвидени ежегодно в бюджета на община Русе и дофинансиране от избрания доставчик, до достигане на стандарта за издръжка на делегирани от държавата дейности за съответната финансова година. Общината ще предоставя бюджетните средства ежемесечно, в размер на една дванадесета от предвидения годишен размер за издръжка на социалната услуга.

4.2 Срокът на договора е пет години, считано от датата на подписването му г.

5. Документи за участие в конкурса

Към Заявлението за участие с посочен ЕИК/БУЛСТАТ, кандидатите прилагат следните документи:

5.1. Валиден/дни лиценз/и за предоставяне на социалната услуга.

5.2. Препоръки, свързани с опита на кандидата в сферата на социалните услуги – минимум две референции.

         5.3. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и квалификация на кадрите.

         5.4. Годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на кандидатите за предходната година, заверен от одитор – заверено с полагане на надпис: вярно с оригинала, подпис и печат на кандидата. В случай, че кандидатът не подлежи на одиторски контрол, се представя декларация за това обстоятелство.

5.5. Удостоверение от НАП за наличие/липса на задължения пред НАП или декларация от представляващия организацията; 

5.6. Удостоверение от държавен съдебен изпълнител по седалище на кандидата и от частен съдебен изпълнител за наличие/липса на изпълнителни дела;

5.7. Декларация/и, подписана/и от управителя, съответно от всички членове на управителния орган, относно обстоятелствата по т. 2.4. т. 2.5.1.-2.5.3.

5.8. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга; график на дейностите; описание на целевата група; бюджет (прогнозата за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от държавата дейности по Решение на МС), начин на разходване на средствата; наличен персонал; участие на партньори за изпълнение на програмата;  стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване на рисковете, други.

 5.9. Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга.

 5.10.  Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

 5.11. Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).

6. Дата, час и начин на провеждане на конкурса

6.1. На 06.10.2022 г. в 14:00 часа комисията провежда конкурса по представените документи.

6.2 Процедура:

         Първи етап – Комисията, назначена със заповед на кмета на Община Русе, разглежда представените от кандидатите документи по т. 5, проверява наличието и редовността им. Кандидат, който не отговаря на условията за участие, се отстранява.

          Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира кандидатите за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ по определените критерии в т. 9. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното получаване в Общината, при спазване на утвърдените „Правила за провеждане на конкурси по чл.25, ал.2, т.7, чл.64, ал.1 и чл.67, ал.1 от Закона за социалните услуги за възлагане на управлението на социални услуги, които са разкрити като делегирани от държавата дейности илик като местни дейности на територията на Община Русе, публикувани на страницата на Община Русе www.ruse-bg.eu в секцията „За граждани“, „Социални дейности“, „Социални услуги на територията на Община Русе“. При наличие на единствен кандидат се преминава към пряко договаряне.

7. Краен срок и място за подаване на документи

Кандидатите представят документите до 04.10.2022 г., до 17:30 ч., в запечатан непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на Община Русе. Върху плика кандидатите посочват адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса

До 14-дневен срок комисията изготвя протокол за оценяването и класирането на кандидатите.

Въз основа на протокола, изготвен от комисията, кметът на Общината в 3-дневен срок издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

Обжалването на заповедта по Административно-процесуалния кодекс не спира изпълнението й.

Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него лица в 7-дневен срок от издаването на заповедта.

         Въз основа на заповедта за определяне класирането на кандидатите, кметът на Общината сключва договор с кандидата, класиран на първо място, съобразно предвиденото в настоящата заповед и в съответствие с представената от кандидата програма за развитие на социалните услуги.

9. Начин на оценяване

 Кандидатите се оценяват на база на следните критерии, с относително тегло макс. 100 точки:

 9.1. Съответствие на кандидата с условията, свързани с характеристиката и спецификата на предоставената услуга  – до 10 точки.

           9.2. Опит на кандидата в предоставянето на същия вид социална услуга, предмет на възлагането – до 30 точки.

9.3. Вид и състояние на материалната база, обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, когато такива се изискват за предоставяне на услугата, обем на правата върху тях и съответствие с наредбата за качеството на социалните услуги – до 10 точки.

 9.4. Квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на социалната услугата – до 5 точки.

 9.5. Финансова стабилност на кандидата – до 10 точки.

 9.6. Предоставена от кандидата програма за управление и предоставяне на социалните услуги, предмет на възлагането, и програма за развитие на тяхното качество, съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги – до 25 точки.

 9.7. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалната услуга, предмет на конкурса – до 5 точки.

 9.8. Осигуряване на по-високи стандарти за качество на социалните услуги, над нормативно предвидените – до 5 точки.

 

За повече информация:

Катя Петрова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“, тел. 082/ 881 738

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/