Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, възложител ОБЩИНА РУСЕ

понеделник, 23 май 2022

„Изграждане на буферен паркинг“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.178.114 и 63427.178.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "БИОСЕЛФ" ЕООД

сряда, 18 май 2022

Изграждане на сграда за разтегляне, опаковане и експедиция на ядки и сушени плодове“ с местоположение ПИ с идентификатор 47336.63.370 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, община Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "БОРИМЕС" ООД

понеделник, 16 май 2022

„Модернизация на месопреработвателно предприятие“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.98.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, местност „Слатина“.


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "НЕТСОЛАР" ЕООД

петък, 13 май 2022

Изграждане на „1. Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 80460.285.469, местност „Баламата“, с. Червена вода, община Русе; 2. Изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и сгради, обслужващи съответните дейности.“


Обява на основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

вторник, 10 май 2022

Изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.178.114 и 63427.178.54 по КККР на гр. Русе и инвестиционно предложение за  изграждане на „Буферен паркинг“ в обхвата на  същите имоти


СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител ЕТ "НУНКИ - МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ"

петък, 29 април 2022

„Изграждане на открит паркинг за тежкотоварни автомобили с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.299.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“


https://www.livechatalternative.com/