Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТУРКУРА“

понеделник, 22 юли 2024

Изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе и подобряване на връзките му с хинтерланда


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ М. ДОНЕВ

сряда, 10 юли 2024

Обособяване на Екопарк с места за нощувки и места за къмпинг за сезонно ползване на територията на новообразувани имоти 510.52, 510.53, 510.6, 510.7, 510.8, 510.9, 510.10, 510.15, 510.16, 510.17 и 510.18 по Плана на новообразуваните имоти на местност Малък Саджак в землището на с. Басарбово, общ. Русе


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗООС И ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЕТ "НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ" И "НУНКИ" ЕООД

сряда, 10 юли 2024

Изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.299.42 по КККР на гр. Русе и План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.299.12, 63427.299.10 и 63427.299.9 по КККР на гр. Русе и инвестиционно предложение за „Разширение на паркинг“


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ДИОН" ООД

петък, 05 юли 2024

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 62а, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ДИОН" ООДОбява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

понеделник, 01 юли 2024

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/