Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "СИКО ТРЕЙД" АД

четвъртък, 11 август 2022

„Изграждане на магазин за строителни материали с битова и складова част“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1398 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.  


Съощение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител: „ДАНИ-Н-НИКОЛОВА“ ЕООД

вторник, 09 август 2022

Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“. Имотът е с административен адрес: гр. Русе, ул. „Адмирал Рождественски“.


Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

понеделник, 08 август 2022

„ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 ГОДИНА НА ЮГ ОТ БЛ. 3, ЖИЛ. КВ. „ДРУЖБА“ №3, ГР. РУСЕ“


Съобщение на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

понеделник, 08 август 2022

„ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДЕЦА ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ ПРИ БЛ. „ФАЗАН“, ЦГЧ, ГР. РУСЕ“


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "Д Консей" ООД

вторник, 26 юли 2022

Инсталиране на линия за производство на полимерни продукти на площадката на „Д Консей“ ООД“, разположена в местност „Под ормана“ в ПИ с идентификатор 63427.92.7 по КК и КР на гр. Русе  


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител Инвест Стил ЕООД

понеделник, 18 юли 2022

Добавяне на нови отпадъци за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13 на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона


https://www.livechatalternative.com/