Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗП Ц. ЦВЕТКОВ

петък, 12 април 2024

„Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градина в ПИ с идентификатор 66158.59.113 по КККР на с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе“


Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе

вторник, 09 април 2024

инвестиционно предложение за: „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ XXII-196 в кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, община Русе“


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ET "АТАНАСОВ- АТАНАС АТАНАСОВ

петък, 05 април 2024

Променя предназначението на земеделска земя с площ 2.1 дка с цел изграждане на открит паркинг в ПИ с идентификатор 63427.184.31.


СТАНОВИЩЕ ОТ ИА "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

понеделник, 01 април 2024

СТАНОВИЩЕ ОТ ИА "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"https://www.livechatalternative.com/