Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, възложител "НЕТ СОЛАР" ЕООД

понеделник, 12 декември 2022

 Устройствен план и проект за изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради, с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе  


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "Голд - аполо" ООД.

петък, 09 декември 2022

„Пускане в експлоатация на 12 броя печки на твърдо гориво (сух надробен отпадъчен дървесен материал) с произход – производство на мебели и матраци от мебелна фирма „Голд - аполо“ ООД, гр. Русе“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 643427.3.741 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС и чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

сряда, 07 декември 2022

„Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла, хартия, картон, пластмаса и др.“


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредбата за ОВОС, възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕАД

вторник, 06 декември 2022

Изработване на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и План за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) на УПИ V-79, кв. 2 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе и инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 6 MW.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "Еко Русе Уейст Кълекшън" ЕООД

понеделник, 28 ноември 2022

 „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“


https://www.livechatalternative.com/