Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС И ЧЛ. 4, АЛ. 2 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МН РУСЕ 3" ООД

петък, 31 май 2024

Изграждане на ново водовземно съоръжение за напояване на овошки, находящи се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 501.199 и 501.200 по КККР на с. Червена вода, обл. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

петък, 17 май 2024

Обособяване на складова площ за добавки на гориво и изграждане на тръбопровод за дизелово гориво, от съществуваща помпена станция до съществуваща жп-товаро-разтоварна естакада на територията на Петролна база „Ромпетрол България“ ЕАД“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУСЕ

петък, 17 май 2024

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУСЕ


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (НАРЕДБАТА ЗА ОВОС), С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ОРГАХИМ РЕЗИНС" АД

четвъртък, 16 май 2024

Изграждане на система за озониране към инсталация за производство на синтетични смоли; Изграждане на инсталация за термична оксидация на отпадните води от технологичните процеси.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" АД И "ИНЕРТ" ООД

петък, 10 май 2024

Пристанище за обществен транспорт при речен километър 499 от река Дунавhttps://www.livechatalternative.com/