Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "БИОСЕЛФ" ЕООД

вторник, 26 април 2022

„Изграждане на сграда за разтегляне, опаковане и експедиция на ядки и сушени плодове“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 47336.63.370, местност Калето, гр. Мартен


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

петък, 15 април 2022

Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз“, с местоположение поземлени имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "СТОРУС" ЕООД

понеделник, 11 април 2022

Разширяване на дейността на съществуваща площадка (№1), чрез добавяне на нови отпадъци“, с местоположение: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, Западна промишлена зона, бул. „Трети март“ №38, ПИ с идентификатор №63427.3.158Съобщение на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "НИКТРАНС" ЕООД

сряда, 30 март 2022

Извършване на дейност шредиране с мобилен шредер на площадка за третиране на отпадъци №1, с адрес гр. Русе, бул. „Тутракан“ №30-А“, с местоположение на площадката поземлени имоти с идентификатори 63427.8.245, 63427.8.393, 63427.8.912, 63427.8.898, 63427.8.900 и 63427.8.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "Свободна зона Русе" ЕАД

вторник, 29 март 2022

Разширение и реконструкция на депо за светли нефтопродукти със следните етапи: Етап 1: Реализация на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A-1; Етап 2: Подмяна на резервоари за противопожарна вода с обем 500 куб.м. – един брой и 1000 куб.м. – един брой в ПИ с идентификатор 63427.128.46 по КК и КР на гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/