Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД И "ИНЕРТ" ООД

четвъртък, 28 септември 2023

„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона“


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "НИНАХИМ"

четвъртък, 28 септември 2023

„Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване за производствена дейност на дружеството“, разположен в поземлен имот с идентификатор 80460.187.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе.


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

вторник, 12 септември 2023

„Проектиране, съгласуване и изработка на нов понтон с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя стаи, при км 495.690 на р. Дунав, до поземлен имот с идентификатор 63427.2.5688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБИТЕ В ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ : И. ТАБЕВ

вторник, 05 септември 2023

„Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продукти“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 503.1058, кв. 82 по плана на с. Ново село, общ. Русе.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АГРИКОМ 83" ЕООД

петък, 01 септември 2023

„Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец“, с местоположение поземлен имот №65348.68.18 по КККР на с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе.


https://www.livechatalternative.com/