Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" АД И "ИНЕРТ" ООД

петък, 10 май 2024

Пристанище за обществен транспорт при речен километър 499 от река ДунавСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ МН-РУСЕ 3 ООД

петък, 26 април 2024

„Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани сокове, с местоположение УПИ ХХV кв. 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе  “СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЗП Ц. ЦВЕТКОВ

петък, 12 април 2024

„Изграждане на сондажен кладенец за напояване на съществуваща овощна градина в ПИ с идентификатор 66158.59.113 по КККР на с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе“


Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе

вторник, 09 април 2024

инвестиционно предложение за: „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ XXII-196 в кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, община Русе“


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/