Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕВРОИМПЕКС - РУСЕ" ЕООД

четвъртък, 25 януари 2024

Обособяване на площадка за извършване на дейности по предварително третиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, дърво, стъкло, текстил, смесени опаковки в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по КК и КР на град Русе


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪОБРАЗЕНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "М - ГАЗ" ЕООД

четвъртък, 25 януари 2024

Изготвяне на ПУП – ПЗ в обхват ПИ с идентификатор  63427.309.28 по КК и КР на гр. Русе с цел промяна предназначението на земята и изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 23 януари 2024

„Основен ремонт на ул. „Муткурова“, ул. „Мостова“, ул. „Войводова“ и бул. „Цар Фердинанд“, гр. Русе“


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

вторник, 23 януари 2024

„Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе – Николово – Граница общ. (Русе – Сливо поле) – Юделник –Борисово /III-2102/ в участъка от км 0+350 до км 6+000“
https://www.livechatalternative.com/