Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕ "ФЛАЙ ПАУЪР" ЕООД

сряда, 01 март 2023

„Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19.8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

понеделник, 27 февруари 2023

„Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла, хартия, картон, пластмаса и други с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.949 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Обява на основание чл. 95, ал. 1, от Закона за опазване на околната среда и предвид разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "СИРИУС СТАР БГ

сряда, 22 февруари 2023

„Увеличаване количество отпадък с код 06 01 01* в разрешително за дейности с отпадъци № 10-ДО-625-05 от 20.12.2017 г.“, с местоположение сграда с идентификатор 63427.3.460.1, с площ 328 кв. м., разположена на територията на ПИ с идентификатор 63427.3.460 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и предвид разпоредбите в чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "ПМ ИНВЕСТ ГРУП"

сряда, 22 февруари 2023

Изграждане на открит паркинг за товарни автомобили, гараж, склад, административно-битова сграда и трафопост в границите на поземлен имот с идентификатор 72357.706.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тетово, общ. Русе.


https://www.livechatalternative.com/