Пропускане до съдържанието на страницата

Декларация за достъпност

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на общинска администрация Русе

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Русе

се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

уебсайт

Адрес: https://obshtinaruse.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

Описание и посочване на несъответствието:

Възможности за избор:

Жестомимичен език (Предварително записан): Интерпретацията на езика на знаците е осигурена за цялото предварително записано аудио съдържание в синхронизирани носители

Изискване 1.2.6 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие

Всеки видеоклип с аудиосъдържание е прикрепен към новина с текст.

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Изискване 3.1.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Не  е осигурен

Алтернативно представяне на записаните аудио материали

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Не се публикуват записи само на аудио материали

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи, поради което не е необходимо

Контрастно съотношение

Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.

Да не се представя текст във вид на изображение.

Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.

Регулируеми времеви интервали

Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) 
Неприложимо

Не се използват времеви интервали.

Активиране посредством движение

Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Липса на модул, който да се активира при движение.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

07.10.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

07.10.2021 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

07.10.2021 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

Община Русе, пл. "Свобода" 6, 7000 Русе, България

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Център за административно обслужване, тел. 082/881 614

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Русе се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Община Русе се придържа към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

В своята работа Община Русе се ръководи от основната цел на интернет страницата си - чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

  • предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;
  • предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Русе;
  • осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
  • дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;
  • осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Русе се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

 

Дата на публикуване на уебсайта: 24.07.2020г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание: 07.10.2021г.


https://www.livechatalternative.com/