Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Информация за обявяване на конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ на територията на Община Русе

четвъртък, 23 юни 2022

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № РД-1058/29.05.2019 г.
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост в община Русе

вторник, 21 юни 2022

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-1808/ 17.06.2022 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество“,


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в град Русе

понеделник, 20 юни 2022

В изпълнение на Заповед №РД-01-1793/16.06.2022 г. на заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на кмета на Община Русе и Решениe №914, прието с Протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост

петък, 17 юни 2022

за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за кафе-бар


https://www.livechatalternative.com/