Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот

вторник, 30 май 2023

В изпълнение на Заповед на кмета на Община Русе и Решение №1261, прието с Протокол № 46/16.03.2023 г. на Общински съвет - Русе,


Повторен публичен търг с явно наддаване на 20.06.2023 г.

понеделник, 29 май 2023

за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост - за поставяне на преместваем обект - павилион за търговска дейност, с площ 13,75 кв. м, находящ се в гр. Русе, бул. “Скобелев“, зад спирката на СБА


Публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда

понеделник, 29 май 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-1491/19.05.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1295, прието с протокол №47/20.04.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване на поземлен имот

четвъртък, 25 май 2023

В изпълнение на Заповед № РД-01-1481/18.05.2023г. на Кмета на Община Русе и Решениe №1291, прието с Протокол №47/20.04.2023г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на преместваеми обекти – частна общинска собственост

четвъртък, 25 май 2023

За отдаване под наем за срок от пет години на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за търговска дейност


https://www.livechatalternative.com/