Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Процедура за подбор на персонал, необходим за реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ за следната позиция:

четвъртък, 23 декември 2021

Община Русе, в качеството си на бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056-007-С01, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/


Публичен търг с явно наддаване на 14.01.2022 г. от 15,00 часа

сряда, 15 декември 2021

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение №688, прието с Протокол №27/18.11.2021 г.  на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване на 12.01.2022 г. от 15,00 часа

сряда, 15 декември 2021

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение №711, прието с Протокол №27/18.11.2021 г.  на Общински съвет – Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване на 17.01.2022 г. от 15.00 часа

сряда, 15 декември 2021

В изпълнение на Заповед на Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение №656, прието с Протокол № 26/14.10.2021 г. на Общински съвет - Русе


Публичен търг с явно наддаване на 14.01.2022 г. от 14.00 часа

сряда, 15 декември 2021

В изпълнение на Заповед №РД-01-3847/13.12.2021 г. на Кмета на Община Русе и Решение №693, прието с протокол №27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе


https://www.livechatalternative.com/