Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

петък, 10 март 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-731/10.03.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1226, прието с протокол №45/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване

сряда, 08 март 2023

на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терен – публична общинска собственост

понеделник, 06 март 2023

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-684 от 06.03.2023 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

вторник, 28 февруари 2023

В изпълнение на Заповед № РД-01-641 от 27.02.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №1185, прието с Протокол №44/24.01.2023 г. на Общински съв


Повторен публичен търг с явно наддаване на 23.03.2023 г.

вторник, 28 февруари 2023

за продажба на застроен урегулиран поземлен имот с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №8


Повторен публичен търг с явно наддаване на 23.03.2023 г.

вторник, 28 февруари 2023

за продажба на сграда с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Клисура“ №76


https://www.livechatalternative.com/