Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване на 13.01.2022 г. от 14.00 часа

сряда, 15 декември 2021

В изпълнение на Заповед №РД-01-3845/13.12.2021 г. на Кмета на Община Русе и Решение №689, прието с протокол №27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване на 13.01.2022 г. от 15.00 часа

сряда, 15 декември 2021

В изпълнение на Заповед №РД-01-3846/13.12.2021 г. на Кмета на Община Русе и Решение №695, прието с протокол №27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична и частна общинска собственост на 12.01.2022 г. от 13,30

четвъртък, 09 декември 2021

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-3831 от 19.12.2021 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,


Конкурс за възлагане извършването на дейност по т. 2, свързана с подготовката за приватизация на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971, на стойност до 550 /петстотин и петде

четвъртък, 09 декември 2021

На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функц


Публичен търг с явно наддаване на 10.01.2022 г. от 14,00 часа

сряда, 08 декември 2021

В изпълнение на Заповед № РД-01-3792/07.12.2021 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор ИМС и Решение № 534, прието с Протокол № 23/17.06.2021 г. на Общински съвет – Русе,


Повторен публичен търг с явно наддаване на 06.01.2022 г. от 15.00 часа

сряда, 08 декември 2021

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение № 513, прието с Протокол № 22/20.05.2021 г. на Общински съвет – Русе,


https://www.livechatalternative.com/