Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Информация във връзка с конкурс за длъжността Директор дирекция "Контрол по срочността на документооборота, канцелария и комуникации"

понеделник, 25 март 2024

Списък с допуснатите и недопуснати кандидати можете да откриете 
Конкурс за длъжността „Директор дирекция“ на дирекция „Общинска и етажна собственост“

петък, 15 март 2024

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 20/ 15.03.2024 г. на кмета на община Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

понеделник, 11 март 2024

В изпълнение на Заповед  №РД-01-586 от 07.03.2024 г.  на  кмета  на  Община Русе  и  Решениe №70, прието с Протокол №4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе


https://www.livechatalternative.com/