Пропускане до съдържанието на страницата

НОИР

Проектът на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ е в партньорство с 6 детски градини:

-          „Снежанка“,
-          „Звездица“,
-          „Зора“,
-          „Детелина“,
-          „Незабравка“,
-          „Русалка“,
-          сдружение „Център Динамика“.

Проектното предложение е насочено към осигуряване на равен достъп до образователната среда на деца от етнически и / или маргинализирани групи. Основен акцент е поставен върху овладяването на българския език, социализация и интеркултурно образование на децата в детските градини, обект на проекта. Предмет на настоящата разработка е адаптацията на деца от етнически и/ или маргинализирани групи към образователната среда, чрез структурирани специални външни условия - обучителни методи и средства, организационни форми, задачи, дидактични игри и др. С реализиране на заложените дейности по проекта се цели постигането на следните резултати:

- утвърждаване на детската градина като привлекателно място;

- гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца в детските градини;

- осъзнаване на образованието като ценност и предпоставка за успешен старт в живота;

- подобряване на езиковата компетентност на децата от етнически и/или маргинализирани групи;

 - превенция от отпадане от задължителната предучилищна подготовка и ранно/преждевременно напускане на образователната система; - осигуряване на подходяща образователна среда за включване на деца от етнически произход в т.ч. ромски;

- приобщаване на родителите към условията на мултикултурна образователна среда;

- преодоляване на негативните нагласи основани на етнически произход и културна идентичност;

- осъзнаване на ползите от образователна интеграция и приемане на различното;

- постигане на баланс между социалното включване и устойчивото развитие на общността.

https://www.facebook.com/BG06.243.Ruse/?pnref=story


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/