Пропускане до съдържанието на страницата

НОИР

Проектът на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ е в партньорство с 6 детски градини:

-          „Снежанка“,
-          „Звездица“,
-          „Зора“,
-          „Детелина“,
-          „Незабравка“,
-          „Русалка“,
-          сдружение „Център Динамика“.

Проектното предложение е насочено към осигуряване на равен достъп до образователната среда на деца от етнически и / или маргинализирани групи. Основен акцент е поставен върху овладяването на българския език, социализация и интеркултурно образование на децата в детските градини, обект на проекта. Предмет на настоящата разработка е адаптацията на деца от етнически и/ или маргинализирани групи към образователната среда, чрез структурирани специални външни условия - обучителни методи и средства, организационни форми, задачи, дидактични игри и др. С реализиране на заложените дейности по проекта се цели постигането на следните резултати:

- утвърждаване на детската градина като привлекателно място;

- гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца в детските градини;

- осъзнаване на образованието като ценност и предпоставка за успешен старт в живота;

- подобряване на езиковата компетентност на децата от етнически и/или маргинализирани групи;

 - превенция от отпадане от задължителната предучилищна подготовка и ранно/преждевременно напускане на образователната система; - осигуряване на подходяща образователна среда за включване на деца от етнически произход в т.ч. ромски;

- приобщаване на родителите към условията на мултикултурна образователна среда;

- преодоляване на негативните нагласи основани на етнически произход и културна идентичност;

- осъзнаване на ползите от образователна интеграция и приемане на различното;

- постигане на баланс между социалното включване и устойчивото развитие на общността.

https://www.facebook.com/BG06.243.Ruse/?pnref=story


https://www.livechatalternative.com/