Пропускане до съдържанието на страницата

Главен архитект

 

Арх. Иван Ениманев

Главен архитект на Община Русе
 
Tелефон: 082/520 946
E-mail: i.enimanev@ruse-bg.eu
 
 

Главният архитект на общината провежда и контролира действията по устройство на територията според предоставените му правомощия по Закона за устройство на територията.

Главният архитект се назначава от Кмета на общината след провеждане на конкурс.

Главният архитект  има  следните функции:

1.         осъществява самостоятелно правомощия,  функции и задачи, , регламентирани в Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им;

2.         ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на община Русе;

3.         ръководи и контролира работата на общински експертен съвет по устройство на територията;

4.         издава административни актове, съобразно правомощията, представени му по ЗУТ.

                                                           Подфункции:

1.         поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им и архив на издадените строителни книжа, регламентирани в чл. 5, ал. 5 от ЗУТ ;

2.         поддържа определените в чл. 5 , ал. 5 от ЗУТ регистри на издадените строителни разрешения и регистър на въведените в експлоатация строежи;

3.         организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет;

4.         подписва удостоверения за идентичност на имоти;

5.         отговаря на сигнали и жалби на физически и юридически лица;

6.         издава визи за проектиране, преустройство и промяна предназначението на строежи и разрешения за изработване на Комплексни проекти за инвестиционна инициатива съгласно изискванията на ЗУТ;

7.         одобрява инвестиционни проекти; екзекутивна документация и комплексни проекти;

8.         одобрява инвестиционни проекти  за делба на имоти/сгради или  подписва становища относно поделяемостта им, съгласно чл.201 от ЗУТ;

9.         издава разрешения  за строеж съгласно  ЗУТ;

10.       одобрява подробни схеми за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията и Наредбата №7 на Общински съвет – Русе.;

11.       издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията и Наредбата на Общински съвет – Русе.;

 12.      издава разрешения за поставяне за РИЕ по реда на ЗУТ и Наредбата на Общински съвет – Русе.

 13.      издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи ІV и V категория  от  ЗУТ и регистриране на технически паспорти  на   обекти;

14.       подпомага дейността по изготвяне и одобряване на инвестиционни проекти на Община Русе, включени в строителната програма на Общината, Плана за развитие на община Русе, ОУП и финансирани по европейски и международни програми.

15.       упражнява контрол за спазване и прилагане  на подробни устройствени планове, одобрените инвестиционни проекти и строителни книжа;

16.       издава удостоверения в рамките на своята компетентност по §16 и §127 от ПР на ЗУТ и за   други  факти и обстоятелства свързани с устройство на територията на община Русе;

17.       участва в приемателни комисии, назначени от Дирекция за национален и строителен контрол /ДНСК/ и в комисии, свързани с дейността на общината, назначени от Кмета на общината;

18.       осъществява взаимодействие със Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Русе  за извършване на услуги по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Русе

19.       съгласува  предложения до Общински съвет – Русе, във връзка със създаване и изменение на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти на Община Русе;

 20.      изпълнява функции и задачи, свързани с прилагане на Закона за енергийната ефективност;

21.       контролира изготвянето и съгласува задания за проектиране на общински инвестиционни проекти и за проектиране на ПУП за обекти общинска собственост;

22.       съгласува заповеди, издавани от  Кмета на общината за определяне на прилежаща площ, по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица. Прилежащата площ се определя по ред, определен с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 


https://www.livechatalternative.com/