Пропускане до съдържанието на страницата

Регистри

Регистър на общинската собственост

Регистър на разпоредителните сделки с общински имоти

Регистър на рекламните съоръжения

Регистър на замеделските земи от общинския поземлен фонд

Регистър по приватизация

Публичен регистър рекламно-информационни елементи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Паметници на културата на територията на Община Русе

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на обекти, предоставящи услуги по ремонт и поддръжка на МПС

Регистър на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници

Регистър на минималните и държавните помощи

Регистър на концесионните договори

Профил на Община Русе в "Портал за отворени данни"


https://www.livechatalternative.com/