Пропускане до съдържанието на страницата

Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество

„Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“

101104610 – LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP

 

Източник на финансиране: Програма „LIFE 2021-2027”, Европейски съюз

Партньори по проекта:

Столична община – Координиращ бенефициент

Община Бургас – Асоцииран бенефициент

Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент

Община Монтана – Асоцииран бенефициент

Община Русе – Асоцииран бенефициент

Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент

Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииране бенефициент

Национално сдружение на общините в Република България – Асоцииран бенефициент

Дата на стартиране на дейностите: 01.01.2024 г.

Крайна дата на изпълнение: 30.06.2030  г.

Продължителност:

Фаза 1 е 18 месеца ( от 1 ви до 18 –ти месеца на проекта)

Фаза 2 е 30 месеца (от 19 до 48 – ми месец на проекта)

Фаза 3 е 30 месеца (от 49 до 78 – ми месец на проекта)

Статус: в изпълнение

Договор: 101104610 по програма LIFE на ЕС

Стойност на проекта по бюджет: 16 171 489,94 евро за всички партньори, в това число за Община Русе: 2 197 445,09 евро, от които собствен принос 953 691,00 евро и 1 243 754,09 евро като дял от приноса на ЕС.

Oсновна цел: Интегрираният проект (ИП) е насочен към подпомагане на местните власти за създаване на административни, организационни, технически и финансови условия за пълно изпълнение на Плановете за устойчива градска мобилност(ПУГМ), допринасящи за прехода към климатично неутрално и/или устойчиво на климата общество. Столична община е координиращ бенефициент, а останалите бенефициенти са общините Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана и неправителствените организации в обществена полза „Клуб „Икономика 2000“ и Национално сдружение на общините в Р. България (НСОРБ). В рамките на проекта ще бъде извършена актуализация на плановете за устойчива градска мобилност чрез интегриран подход, който разглежда съществуващите предизвикателства, пропуски и пречки в тяхната цялост и работи за осигуряване на дългосрочна устойчивост на резултатите и действията по проекта.

Специфични цели:

  1. създаване на механизми за изграждане и укрепване на дългосрочен капацитет в общините
  2. изпълнение на приоритетни мерки за общините от Плана за устойчива градска мобилност /ПУГМ
  3. актуализиране на ПУГМ, пътни карти за прехода и др
  4. намаляване на емисиите на парниковите газове в шестте общини чрез прилагане на актуализираните мерки в ПУГМ
  5. развитие на документалната база в общините за прилагане на политиките за преход към климатично неутрално и устойчиво общество
  6. включване и работа със заинтересовани страни на местно, регионално и национално ниво.

 

Специфичната цел за Община Русе при реализиране на проекта е ориентирана към развитие и стимулиране на устойчивите начини на придвижване – велосипедно движение; споделена мобилност, интелигентно проследяване на трафика в реално врем осъществими с реализирането на следните дейности: 

 - изграждане на велоалея и довеждаща инфраструктура – стойки за колелета, станции за зареждане на електрически колелета

- интегриране на интелигентна транспортна система за проследяване и управление на трафика в реално време

- създаване на велосипедна алея за отдаване под наем и софтуер за проследяване и мониторинг на дейностите по отдаване под наем на велосипедите

Повече информация за Програма LIFE на ЕС, можете да откриете на официалния интернет адрес на програмата: > https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/