Пропускане до съдържанието на страницата

Секретар

 

Димитър Генков

Секретар

Телефон

082/881 812

 

Секретарят на общината организира и координира функционирането на общинската администрация и следи за точното спазване на нормативните актове.

Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

2. организира деловодното обслужване , документооборота  и общинския архив;

3.дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

4. разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината;

5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;

7. утвърждава Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;

8. изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение, като упражнява и съответния контрол;

9.  оценяването на служителите в общинската администрация;

10. утвърждаване длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

11. утвърждаване плана за периодична професионална подготовка и допълнителна квалификация на общинските служители;

12. воденето на регистъра на вероизповеданията;

13. връзката и координацията с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината , в рамките на компетентността на общината;

14. дейностите по мобилизационната подготовка в общината, като упражнява и съответния контрол, в рамките на своите правомощия и компетентност;

15. международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва, които осигурява технически, като събира и предоставя информация;

16. обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

17. изпълнение и на други функции, възложени му от Кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

18. координира действията на заместник-кметовете и директорите на дирекции по осъществяване на функциите по СФУК, координиране на целите и политиките по финансово управление и контрол съгласно утвърдена методология.

 

https://www.livechatalternative.com/