Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси
Публичен търг с явно наддаване на 17.08.2023 г.

сряда, 26 юли 2023

ОБЩИНА РУСЕ  …


Повторен публичен търг с явно наддаване на 17.08.2023 г.

сряда, 26 юли 2023

за продажба на незастроени общински поземлени имоти, както следва:


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ

сряда, 19 юли 2023

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 102 и 104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 49, ал. 1, т. 1, ал. 3, чл. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 51, ал. 1, чл. 52 и чл. 53, ал. 1, чл. 72, а


https://www.livechatalternative.com/