Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Конкурс за избор на членове на съвета на директорите на "Общински транспорт Русе" ЕАД

сряда, 11 май 2022

В изпълнение на Решение №869, прието с Протокол №32/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе


Конкурс за възлагане управлението на СБАЛПФЗ "Д-р Д. Граматико - Русе" ЕООД

сряда, 11 май 2022

В изпълнение на Решение №868, прието с Протокол №32/19.04.2022 г. на Общински съвет – Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване на 09.06.2022 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Русе

вторник, 10 май 2022

Повторен публичен търг с явно наддаване на 09.06.2022 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на за срок от пет години, на помещение, с площ 18,77 кв. м., разположено на първи етаж в масивна двуетажна


Публичен търг с тайно наддаване на 15.06.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Русе

понеделник, 09 май 2022

На основание чл. 51 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-1167/04.05.2022 г. на Кмета на Община Русе и Решение №770, прието с протокол №29/24.01.202


Публичен търг с явно наддаване на 31.05.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе

сряда, 04 май 2022

Публичен търг с явно наддаване на 31.05.2022 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. ”Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от пет години, като общежитие, на помещение с площ от 6


https://www.livechatalternative.com/