Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

сряда, 10 август 2022

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № РД-01-902/ 30.07.2014 г. на изпълнителния директор на Агенция за социалн


Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.09.2022 г.

сряда, 10 август 2022

за отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда на ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, като юридическа кантора


Публичен търг с явно наддаване на 08.09.2022 г.

сряда, 10 август 2022

за отдаване под наем за пет години, като общежитие, на четвъртия етаж от масивна шестетажна сграда


Публичен търг с явно наддаване за за учредяване възмездно право на строеж

сряда, 10 август 2022

В изпълнение на Заповед №РД-01-2560/09.08.2022 г. на кмета на Община Русе и Решение №982, прието с Протокол №36 от 14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот

вторник, 09 август 2022

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение № 985, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот

вторник, 09 август 2022

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на кмета на Община Русе) и Решение № 986, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе


https://www.livechatalternative.com/