Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

вторник, 21 ноември 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-3737/20.11.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1467, прието с протокол №52/21.09.2023 г. на Общински съвет – Русе
Обява за набиране на персонал

четвъртък, 02 ноември 2023

Община Русе в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.003-0035-C01 „Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 по процедура „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на тридесет броя преместваеми обекти – частна общинска собственост

сряда, 01 ноември 2023

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3595 от 31.10.2023 г. на Димитър Недев, Зам.-кмет на Община Русе, изпълняващ длъжността Кмет на Община Русе,


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост

петък, 27 октомври 2023

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3507/ 27.10.2023 г. на Кметa на Община Русе,


https://www.livechatalternative.com/