Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения
Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от С. ДОНЧЕВ

понеделник, 15 ноември 2021

 „Изграждане на допълващо застрояване – гаражи и складове“, с местоположение: поземлен имот с идентификатор номер 63427.159.668 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС от "Инвест Стил" ЕООД

понеделник, 15 ноември 2021

„Добавяне на нови отпадъци за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13 на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, която е Разрешителен документ № 10-ДО-621-05/18.09.2019г., с местоположение поземлен имот с идентификатор номер 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона.https://www.livechatalternative.com/