Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

понеделник, 03 октомври 2022

Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, разположена на 3000 кв. м от поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "Оберьостерайхише Биодизел" ЕООД

понеделник, 03 октомври 2022

Парен котел за производство на технологична пара, посредством изгаряне на пшенична и рапична слама“, с местоположение Поземлен имот с идентификатор 47336.82.59 по КККР на гр. Мартен, община Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "ТОП МАН" ЕООД

петък, 30 септември 2022

Монтаж на подземен резервоар за пропан-бутан с обем 10 куб. м., изпарителна станция и подземна газопроводна линия, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител Община Русе - жк. Дружба 3, бул. „Христо Ботев“

четвъртък, 29 септември 2022

Разполагане на 1 бр. мобилен център предназначен за разделно събиране на следните отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминесцентни лампи генерирани от домакинствата на територията на Община Русе, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 634


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител Община Русе - ул. „Димчо Дебелянов“ № 2А

четвъртък, 29 септември 2022

„Разполагане на 1 бр. мобилен център предназначен за разделно събиране на следните отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминесцентни лампи генерирани от домакинствата на територията на Община Русе, със следните местоположения: поземлен имот с идент


https://www.livechatalternative.com/