Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

вторник, 21 ноември 2023

„Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на р. Дунав“


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МИТА" ЕООД

сряда, 15 ноември 2023

„Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло и други“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУСЕ

понеделник, 13 ноември 2023

„Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КК и КР на с. Николово, община Русе“


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ" ООД

петък, 10 ноември 2023

„Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Н. ТАБЕВ

вторник, 07 ноември 2023

„Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продукти“, с местоположение на поземлен имот 503.1058, кв. 82, по кадастрален план на с. Ново село, общ. Русе


Обява за инвестиционно предложение – Изработване на „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“

вторник, 31 октомври 2023

Обява за инвестиционно предложение – Изработване на „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“


https://www.livechatalternative.com/