Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "БУЛМАРКЕТ ГРУП" ЕАД

петък, 28 октомври 2022

„Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе-монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ“


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "ФЛАЙ ПАУЪР" ЕООД

вторник, 18 октомври 2022

Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19,8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "Керос България" ЕАД

вторник, 18 октомври 2022

   Изграждане на площадкова инсталация за пропан-бутан за нуждите на производствените мощности на дружеството. Инсталацията ще се състои от един резервоар с обем 34 куб. м и четири резервоара с обем 8 куб. м. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "ТИТИ ЛОГИСТИК" ЕООД

вторник, 18 октомври 2022

Изграждане на сграда с магазини за промишлени стоки, складови помещения и външни ВиК отклонения, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

понеделник, 03 октомври 2022

Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, разположена на 3000 кв. м от поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "Оберьостерайхише Биодизел" ЕООД

понеделник, 03 октомври 2022

Парен котел за производство на технологична пара, посредством изгаряне на пшенична и рапична слама“, с местоположение Поземлен имот с идентификатор 47336.82.59 по КККР на гр. Мартен, община Русе.


https://www.livechatalternative.com/