Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Д. ДИКОВ

четвъртък, 31 август 2023

Изграждане на предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработка“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 07231.40.566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Бъзън, общ. Русе.


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ  „ШЕЛ БЪЛ

сряда, 30 август 2023

Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по КК и КР на гр. Русе за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДВИД РАЗПОРЕДБИТЕ В ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ

вторник, 22 август 2023

„Промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“, както следва: - имот с идентификатор 47336.40.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 29 805 кв. м; - имот с идентификатор 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 15 947.


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУСЕ

понеделник, 21 август 2023

Почистване и продълбочаване на открит отводнителен канал преминаващ през урбанизираната територия на с Червена вода, Община Русе“ от ул. „Пирин“ до 100 м. от моста, свързващ главен път – с. Червена вода – с. Ново село


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

понеделник, 21 август 2023

Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ № 51679.173.479 по КККР на с. Николово, м-ст „Над село“, община Русе

петък, 11 август 2023

Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ № 51679.173.479 по КККР на с. Николово, м-ст „Над село“, община Русе


https://www.livechatalternative.com/