Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "Оберьостерайхише Биодизел Бълг

вторник, 01 ноември 2022

„Реконструкция на горивна уредба на 2 бр. парни котли-изграждане на подземно газово стопанство за пропан-бутан и газопроводна връзка до съществуваща площадкова газопроводна мрежа“ в УПИ LX по плана на град Мартен, община Русе.


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "ГОЛД АПОЛО"

петък, 28 октомври 2022

„Пускане в експлоатация на печки на твърдо гориво (сух отпадъчен чамов материал и отпадъчно сухо надробено ПДЧ) – отпадъчен материал само от собствено производство“, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.471 по КК и КР на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "БУЛМАРКЕТ ГРУП" ЕАД

петък, 28 октомври 2022

„Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе-монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ“


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "ФЛАЙ ПАУЪР" ЕООД

вторник, 18 октомври 2022

Изграждане на иновативна инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди, с мощност на вход 19,8 MWh, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "Керос България" ЕАД

вторник, 18 октомври 2022

   Изграждане на площадкова инсталация за пропан-бутан за нуждите на производствените мощности на дружеството. Инсталацията ще се състои от един резервоар с обем 34 куб. м и четири резервоара с обем 8 куб. м. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "ТИТИ ЛОГИСТИК" ЕООД

вторник, 18 октомври 2022

Изграждане на сграда с магазини за промишлени стоки, складови помещения и външни ВиК отклонения, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.5533 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/