Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ценка на въздействието върху околната среда от "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

сряда, 26 януари 2022

„Обособяване на паркинг за тежкотоварни автомобил“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител ЕТ "КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН ДОБРЕВ"

петък, 07 януари 2022

Разширяване на дейността на съществуваща площадка, чрез промяна на количествата на вече разрешени отпадъци“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "ИНВЕСТ СТИЛ" ЕООД

сряда, 05 януари 2022

Добавяне на нови отпадъци, за извършване на дейности по оползотворяване с кодове R12 и R13, на съществуваща площадка за третиране на отпадъци с Разрешителен документ №10-ДО-621-05/18.09.2019 г. и с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "Сафик - Алкан Химснаб" АД

вторник, 14 декември 2021

„Разширяване и реорганизация на складовата площ с цел по ефективно опериране на територията на складовата база за доставка, търговия и дистрибуция с химически суровини и материали“, с местоположение: гр. Русе 7004, ул. „Академик Михаил Арнаудов“ №3


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС от ЕТ "КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН ДОБРЕВ"

понеделник, 13 декември 2021

„Разширяване на дейността на съществуваща площадка, чрез промяна на количествата на вече разширени отпадъци“ Местоположение: Поземлен имот с идентификатор номер 63427.8.364 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Русе.


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "СВОБОДНА ЗОНА - РУСЕ" ЕАД

петък, 10 декември 2021

Изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ I-84 Сос, кв. 1044, ИПЗ, по плана на гр. Русе, съответстващ на ПИ с идентификатор 63427.128.84 по КК и КР на гр. Русе, за определяне на „Смесена многофункционална зона“ от разновидност 2 (Смф 2) и създаване на устройствена основа за изграждане на паркинг за тежкотоварни автомобили


https://www.livechatalternative.com/