Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ИВКОМ" ЕООД

петък, 29 декември 2023

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ИВКОМ" ЕООД


Обява на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“

четвъртък, 21 декември 2023

Обява на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Ц. ЦВЕТКО

четвъртък, 21 декември 2023

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Ц. ЦВЕТКОСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИНВЕСТ СТИЛ ЕООД

петък, 08 декември 2023

Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики : 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 01 01, 10 09 07*, 10 11 12, 12 01 18*, 15 01 09, 16 01 22, 16 03 05* и 20 01 10, които ще се предлагат на дейност R13 ( Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането  им)  и дейност R12 (Размяна на отпадъци за подлаг


Преустройство и промяна на предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.5.970.1 и 63427.5.970.2 и изграждане на топла връзка между тях

четвъртък, 07 декември 2023

Преустройство и промяна на предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.5.970.1 и 63427.5.970.2 и изграждане на топла връзка между тях


https://www.livechatalternative.com/