Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

сряда, 18 октомври 2023

„Изграждане на повдигната пешеходна пътека по ул. „Потсдам“ в участъка на магазин „Билла“, гр. Русе“


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

понеделник, 16 октомври 2023

Промени в съществуващ Петролен терминал „Ромпетрол България“, с местоположение имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪОБРАЗНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

вторник, 03 октомври 2023

„Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV”


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

петък, 29 септември 2023

„Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10, ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Д. ДИКОВ

четвъртък, 28 септември 2023

„Предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработка в ПИ 07231.40.566, с. Бъзън, общ. Русе“https://www.livechatalternative.com/