Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД

петък, 16 септември 2022

Монтаж и експлоатация на три броя когенератори с гориво природен газ“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.70) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

сряда, 07 септември 2022

Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от МПС и ИУМПС, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Западна промишлена зона, ул. „Матей Стойков“№3


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД

сряда, 07 септември 2022

Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз“, с местоположение поземлени имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "СОЛАР ГРУП 2022" ООД

вторник, 30 август 2022

Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ IX - 28 и X - 29, кв. 4 по плана с. Ново село, общ. Русе, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.


ОБЯВА на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от Община Русе (Клетка 3)

сряда, 24 август 2022

ОБЯВА на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от Община Русе (Клетка 3) 


ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, с възложител "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

петък, 19 август 2022

ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, с възложител "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД


https://www.livechatalternative.com/