Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ТМ ТЕХНОЛОДЖИ" АД

четвъртък, 06 април 2023

„Реконструкция и модернизация на съществуваща технологична линия за почистване и боядисване на метални повърхнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции“ в ПИ с идентификатори 47336.82.23 и 47336.82.28 по КК И КР на град Мартен, община Русе.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ГРАДУС-98" АД

четвъртък, 06 април 2023

  „Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително №293-Н1/2015 г. актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-A1/2018 г.“, с местоположение поземлен имот с идентификатор  63427.304.53, местност „Чифлика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Възложител "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД

петък, 31 март 2023

Увеличаване количеството на отпадък с код 06 01 01* (сярна и серниста киселина) от 500 тона годишно на 2000 тона годишно на площадка №1


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от закона за Опазване на Околната Среда, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на Въздействието Върху Околната Среда, възложител "ГРАДУС- 98" АД

четвъртък, 23 март 2023

„Промяна в параметрите, при които е издадено Комплексно разрешително №293-H1/2015 г., актуализирано с Решение №293-H1-И1-А1/2018 г.“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.304.53, местност „Чифлика“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, с възложител "ПМ ИНВЕСТ ГРУП" ООД

сряда, 08 март 2023

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, с възложител "ПМ ИНВЕСТ ГРУП" ООД


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

четвъртък, 02 март 2023

„Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.74.62 (идентичен с 63427.74.40), 63427.96.2, 63427.96.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


https://www.livechatalternative.com/