Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ "ВЕНИДАН" ЕООД И "ХИМ КОМЕРС" 2009 ЕООД

петък, 09 февруари 2024

„Изграждане на складово стопанство и експлоатационен център за камиони в ПИ с идентификатори 63427.78.78 и 63427.78.79 по КК и КР на гр. Русе“СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2, ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "М-ГАЗ" ЕООД

петък, 09 февруари 2024

„Изграждане на пълначна станция за транспортируеми съоръжения под налягане за компресиран природен газ (КПГ) и КПГ за МПС”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.309.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МН - РУС

четвъртък, 08 февруари 2024

„Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани сокове“, с местоположение УПИ XXV, кв. 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ" АД

вторник, 06 февруари 2024

„Изграждане на ново водовземно съоръжение“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


https://www.livechatalternative.com/