Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с възложител "МЕГАПАРТС" ООД

сряда, 23 март 2022

Разширяване на дейността на съществуващи площадки за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“, с местоположение поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 63427.8.522, 63427.8.1143 (действащи площадки), 63427.8.529 и 63427.8.1419 (имоти в които ще се разшири дейността на дружеството) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "ГАЯ БИО ФРУТ" ЕООД

четвъртък, 17 март 2022

Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща селскостопанска сграда – свинарник, с идентификатор 51679.166.460.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Русе в хладилен склад и цех за заготовка на плодове и плодови сокове


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, с възложител "Автоморга Спартак" ЕООД

сряда, 16 март 2022

Обособяване на площадка за отпадъци – разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, събиране и съхранение на НУБА, ОЦЧМ, пластмаса и хартия в поземлен имот с идентификатор 63427.3.377 по КК и КР на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "АВТОСВЯТ" ООД

петък, 11 март 2022

Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.268.28 и 63427.268.50 по КК и КР на гр. Русе и изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.268.49 по КК и КР на град Русе, местност „Мерата“ 


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл.4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с възложител "СТОРУС" ЕООД

петък, 11 март 2022

Разширяване на дейността на съществуваща площадка (№1), чрез добавяне на нови отпадъци“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/