Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪОБРАЗЕНА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 4, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ОРГАХИМ РЕЗИНС" АД

сряда, 29 ноември 2023

„Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за пречистване на промишлени отпадъчни води от производствената площадка на „Оргахим Резинс“ АД в ПИ с идентификатор 6427.3.732 по КК и КР на град РусеОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС И ЧЛ. 4, АЛ. 1 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

вторник, 21 ноември 2023

„Преустройство на газови инсталации. Монтаж на резервоар V=54м³ и газови инсталации на втечнени въглеводородни газове (ВВГ) пропан бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база, кв. Средна кула, общ. Русе, с местоположение ПИ 63427.10.1812 по КК и КР на гр. Русе, кв. Средна кула.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

вторник, 21 ноември 2023

„Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на р. Дунав“


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МИТА" ЕООД

сряда, 15 ноември 2023

„Обособяване на площадка за дейности с отпадъци от пластмаса, стъкло и други“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1513 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУСЕ

понеделник, 13 ноември 2023

„Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КК и КР на с. Николово, община Русе“


https://www.livechatalternative.com/