Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "Еко Русе Уейст Кълекшън" ЕООД

сряда, 23 ноември 2022

Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци от хартия и пластмаса. Местоположението на площадката е в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "КЕМСТИЙЛ" ЕООД

сряда, 23 ноември 2022

„Обособяване на площадка за изкупуване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и други отпадъци от физически и юридически лица, както и изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 1000 kWp, разположена на покрива на новоизградена сграда“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1365 по кадастралната карта


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

петък, 18 ноември 2022

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 501.41 kW”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1839 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


Обявя на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "НЕТСОЛАР" ЕООД.

сряда, 16 ноември 2022

Изграждане на фотоволтаичен парк, логистичен център и обслужващи сгради, с местоположение поземлен имот с идентификатор 80460.285.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе. Проектът е свързан с разработването на Подробен устройствен план  - План за застрояване с цел отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена“ /Пп/“


Обява на основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда - ЗООС и чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител Георги Георгиев

вторник, 01 ноември 2022

 Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от о.т. 10902 до о.т. 10904 и План за регулация на застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.8.17 по КККР на гр. Русе, кв. 3015, гр. Русе, общ. Русе и изграждане на ФЕЦ.


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "Топлофикация Русе" АД

вторник, 01 ноември 2022

  Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


https://www.livechatalternative.com/