Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява на основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , с възложител "Автосвят" ООД

петък, 25 февруари 2022

Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.268.28 и 63427.268.50 по КК и КР на гр. Русе и изменение на план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.268.49 по КК и КР на гр. Русе, местност „Мерата“Обява на основание чл.95, ал.1 на Закона за опазване на околната среда - ЗООС и съгласно чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС ОТ "Гая био фрут" ЕООД.

четвъртък, 03 февруари 2022

„Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща селскостопанска сграда – свинарник, с идентификатор 51679.166.460.2 по КККР на с. Николово, общ. Русе в хладилен склад и цех за заготовка на плодове и плодови сокове“Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-Наредбата за ОВОС от ТРУД АД

четвъртък, 27 януари 2022

„Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони“, с местоположение: УПИ XX-1459 (ПИ с идентификатор 63427.8.1459) по плана на гр. Русе, Източна промишлена зона“.


Съобщение на основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-Наредбата за ОВОС от "ДД ЛОГИСТИКА" ЕООД

четвъртък, 27 януари 2022

„Производствена сграда за производство на латексови продукти с лаборатория, административно-битова сграда и складова част в УПИ XX-1444, кв. 1001, ИПЗ, гр. Русе“.


https://www.livechatalternative.com/