Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител Община Русе - кв. „Здравец- Север“

четвъртък, 29 септември 2022

„Разполагане на 1 бр. мобилен център предназначен за разделно събиране на следните отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминесцентни лампи генерирани от домакинствата на територията на Община Русе, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител Община Русе - ул. „Муткурова“  № 86

четвъртък, 29 септември 2022

„Разполагане на 1 бр. мобилен център предназначен за разделно събиране на следните отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминесцентни лампи генерирани от домакинствата на територията на Община Русе, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, с възложител Община Русе - ул. „Щип“

четвъртък, 29 септември 2022

„Разполагане на 1 бр. мобилен център предназначен за разделно събиране на следните отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминесцентни лампи генерирани от домакинствата на територията на Община Русе, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63


Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , възложител "БУЛМАРКЕТ ГРУП" ЕАД

сряда, 28 септември 2022

Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ПИРОЛИЗА БГ" ООД

сряда, 28 септември 2022

Автоматизация на процеса пиролиза и подмяна на шахтова пещ на инсталацията за пиролиза, разположена в ПИ с идентификатор 63427.8.525 по КК и КР на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "СОЛАР ГРУП 2022" ООД

петък, 23 септември 2022

Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 400 kW”, с местоположение УПИ IX-28 и УПИ X-29, кв. 4 по плана на с. Ново село, гр. Русе, община Русе


https://www.livechatalternative.com/