Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "ИВКОМ" ЕООД

четвъртък, 11 ноември 2021

„Напояване чрез пивотни системи на 467.100 дка царевица, слънчоглед, пшеница, люцерна и други в землището на село Сандрово, община Русе, както и монтиране на две фотоволтаични централи с мощност 40 и 60 kWp за собствени нужди, съответно в землищата на село Сандрово, община Русе и село Борисово, община Сливо поле“, с местоположение: Поземлен имот с идентификатор номер 65348.68.29, бивш стопански двор, местност „Люцерните“ по плана на с. С
Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС от "САКСА" ООД

четвъртък, 28 октомври 2021

Изготвяне на обосновка на водовземането и заявени водни количества чрез съществуващ водоизточник – тръбен кладенец в границите на поземлен имот с идентификатор номер 63427.3.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Д. Йорданов

сряда, 27 октомври 2021

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор номер 51679.54.498 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Русе, с цел определяне за имота устройствена зона за застрояване на ваканционно селище (Ос) и последващо изграждане на комплекс от сгради за отдих в самостоятелни поземлени имоти


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС и чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС от "Екогалваник" ЕООД

петък, 22 октомври 2021

Регистриране и ползване на съществуващо водовземно съоръжение“, с местоположение ПИ с идентификатор №47336.82.84 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе.


https://www.livechatalternative.com/