Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА РУСЕ

понеделник, 13 ноември 2023

„Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.173.479 по КК и КР на с. Николово, община Русе“


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ" ООД

петък, 10 ноември 2023

„Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Н. ТАБЕВ

вторник, 07 ноември 2023

„Преустройство и промяна предназначението на част от доилно помещение в работилница за млечни продукти“, с местоположение на поземлен имот 503.1058, кв. 82, по кадастрален план на с. Ново село, общ. Русе


Обява за инвестиционно предложение – Изработване на „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“

вторник, 31 октомври 2023

Обява за инвестиционно предложение – Изработване на „Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП–ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ " Автоматизирани технологии ООД"

сряда, 25 октомври 2023

„Изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „LIDL“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.787 по кадастралните регистри на  гр. Русе


Извършване процедура необходимостта от ОВОС

вторник, 24 октомври 2023

Пълния текст вижте


https://www.livechatalternative.com/