Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения
Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител ЕФ ДИ КОМЕРС ЕООД

петък, 10 юни 2022

„Изграждане на резервоарно стопанство, с авторазтоварище, в границите на поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе.


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразно с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "Оберьостерайхише Биодизел Българ

четвъртък, 09 юни 2022

Изграждане на „Парен котел за производство на технологична пара, посредством изгаряне на пшенична и рапична слама“, с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.59 по КК и КР на гр. Мартен, община Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "Д Консей" ООД

петък, 03 юни 2022

„Оптимизация и модернизация на съществуваща инсталация за сепариране на битови отпадъци“ с местоположение местност „Под ормана“ в ПИ с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе.


https://www.livechatalternative.com/