Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намеренияСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "НИНАХИМ"

вторник, 02 януари 2024

Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване на производствена дейност  на дружеството


Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ. бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011г.)

вторник, 02 януари 2024

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ. бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011г.)


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ЕВРО ИМП

петък, 29 декември 2023

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ЕВРО ИМПЕКС - РУСЕ“ ЕООД


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 62а, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АГРИКОМ 83" ЕООД

петък, 29 декември 2023

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 62а, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АГРИКОМ 83" ЕООД


https://www.livechatalternative.com/