Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "СГМ Пластикс" ЕООД.

сряда, 15 февруари 2023

 „Изграждане на Производствено – складова база на „СГМ Пластикс“ ЕООД в УПИ XIII – 106nn, кв. 888, местност Слатина, гр. Русе“ с възложител „СГМ Пластикс“ ЕООД.  


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ГРАДУС-98" АД

вторник, 14 февруари 2023

„Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 310-Н2/2014 г., актуализирано с Решение № 310-Н2-И1-А1/2018 г.“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе.  Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД

петък, 10 февруари 2023

„Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок“ към съществуващо складово стопанство в имот с идентификатор 47336.82.17, УПИ LXV по регулационният план на ТМ АД – гр. Русе, землище на град Мартен, Община Русе.“
https://www.livechatalternative.com/