Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АГРИКОМ 83" ЕОО

четвъртък, 03 август 2023

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "АГРИКОМ 83" ЕООД


Съобщение на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, с възложител "МЕЛГИ" ЕООД

петък, 28 юли 2023

Съобщение на основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, с възложител "МЕЛГИ" ЕООД


Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

понеделник, 24 юли 2023

План за Застрояване /ПЗ/ на нов УПИ, КВ. 675, по плана на град Русе, Община Русе с цел изграждане на обществено-обслужваща сграда и обществен паркинг на четири ниваОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС И ЧЛ. 4, АЛ. 2 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ИНВЕСТ СТИЛ" ЕООД

четвъртък, 13 юли 2023

Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики: 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 09 07*, 12 01 18*, 16 01 22, 16 03 05* и 10 01 01, които ще се подлагат на R13 и/или R12“ , с местоположение гр. Русе, бул. „Трети март“ № 58, ПИ с идентификатор 63427.3.491https://www.livechatalternative.com/