Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

петък, 29 септември 2023

„Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10, ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Д. ДИКОВ

четвъртък, 28 септември 2023

„Предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработка в ПИ 07231.40.566, с. Бъзън, общ. Русе“ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД И "ИНЕРТ" ООД

четвъртък, 28 септември 2023

„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона“


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "НИНАХИМ"

четвъртък, 28 септември 2023

„Водовземане от съществуващ тръбен кладенец с цел водоснабдяване за производствена дейност на дружеството“, разположен в поземлен имот с идентификатор 80460.187.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, общ. Русе.


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

вторник, 12 септември 2023

„Проектиране, съгласуване и изработка на нов понтон с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя стаи, при км 495.690 на р. Дунав, до поземлен имот с идентификатор 63427.2.5688 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.


https://www.livechatalternative.com/