Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява за инвестиционно предложение

петък, 30 юни 2023

за изграждане на локално пътно платно на булевард "Липник"


Обява за инвестиционно предложение

петък, 30 юни 2023

основен ремонт и отводняване на булевард "Придунавски" в участъка пред блок "Москва"


Обява за инвестиционно предложение

петък, 30 юни 2023

за основен ремонт на улица "Доростол"


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД

четвъртък, 29 юни 2023

„Доставка и въвеждане в експлоатация на два броя когенерационни мощности, използващи като гориво природен газ, в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“


ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ТРУД" АД

понеделник, 26 юни 2023

„Планирана промяна в работата на инсталация с действащо КР №243-Н1/2009г., изменено с Решение №243-Н1-И0-А1/2023г. на изпълнителния директор на ИАОС“ с местоположение: ПИ с идентификатори: 63427.8.1458, 63427.8.1459, 63427.8.1460, 63427.8.1461 по КК и КР на град Русе.


Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, възложител: „Ф+С АГРО“ ООД

понеделник, 26 юни 2023

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, възложител: „Ф+С АГРО“ ООД


https://www.livechatalternative.com/