Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

понеделник, 16 октомври 2023

Промени в съществуващ Петролен терминал „Ромпетрол България“, с местоположение имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪОБРАЗНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

вторник, 03 октомври 2023

„Устойчиво адаптиране на националната електропреносна мрежа – GREENABLER – трансформация на мрежа 220 kV към ниво на напрежение 400 kV”


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

петък, 29 септември 2023

„Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10, ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ Д. ДИКОВ

четвъртък, 28 септември 2023

„Предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработка в ПИ 07231.40.566, с. Бъзън, общ. Русе“ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД И "ИНЕРТ" ООД

четвъртък, 28 септември 2023

„Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона“


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/