Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

петък, 17 май 2024

Обособяване на складова площ за добавки на гориво и изграждане на тръбопровод за дизелово гориво, от съществуваща помпена станция до съществуваща жп-товаро-разтоварна естакада на територията на Петролна база „Ромпетрол България“ ЕАД“ с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.82.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (НАРЕДБАТА ЗА ОВОС), С ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ОРГАХИМ РЕЗИНС" АД

четвъртък, 16 май 2024

Изграждане на система за озониране към инсталация за производство на синтетични смоли; Изграждане на инсталация за термична оксидация на отпадните води от технологичните процеси.


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" АД И "ИНЕРТ" ООД

петък, 10 май 2024

Пристанище за обществен транспорт при речен километър 499 от река ДунавСЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ МН-РУСЕ 3 ООД

петък, 26 април 2024

„Изграждане на водовземно съоръжение за производство на студено пресовани сокове, с местоположение УПИ ХХV кв. 68 по плана на с. Червена вода, общ. Русе  “https://www.livechatalternative.com/