Пропускане до съдържанието на страницата

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "ВИ ДЖИ ГЛОБАЛ " ЕАД"

петък, 16 юли 2021

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (Обн. ДВ. бр.25 от  18 Март 2003., изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019 г.)

От

„ВИ ДЖИ ГЛОБАЛ“ ЕАД

гр. Ямбол, ул. „Ягода“ №6

                                                               ЕИК: 206461013

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Водовземане от подземи води чрез ново водовземно съоръжение –тръбен кладенец“

 

Местонахождение: Поземлен имот с идентификатор 63427.3.694, кв. Западна промишлена зона, бул. „Трети март“№44, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Русе.

Приложение:

     1. Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/