Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за набиране на персонал за предоставяне на грижи в Център за грижа за лица с различни форми на деменция

вторник, 21 юни 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                                           

            Община Русе в качеството си на бенефициент по Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в Община Русе“ по  административен договор BG05M9OP001-2.090-0020-C01, по  процедура  чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 публикува  обява за процедура за подбор  на персонал за предоставяне на новите услуги.

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР

 

за набиране на персонал за предоставяне на грижи в Център за грижа за лица с различни форми на деменция за длъжностите, обявени по-долу. В текста на обявата се използва съкращението „Център за грижа“ като се имат предвид назованите  два центъра по проекта.

 

Медицинска сестра – 2.5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено образование по специалност „Медицинска сестра“
 2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър” или „магистър“
 3. Области на образование:  специалността „Медицинска сестра“,  професионално направление 7.5„Здравни грижи от област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт.  
 4. Професионален опит – не се изисква;
 5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социални услуги и при нужда оказва медицинска помощ, съобразно компетенциите  си и съобразно медицинския стандарт за съответното заболяване
 2. Разработва планове за  здравни грижи на потребителите;
 3. Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалните услуги и в преразглеждането им;
 4. Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;
 5. Регистрира назначенията, извършените манипулации и изразходваните лекарства и консумативи  в специален регистър, въведен в Центъра за грижи;
 6. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.
 7. Изпълнява задачи, свързани със здравното образование на потребителите  и информирането им  за конкретни проблеми за тяхното здраве.
 8. Участва в обучения и супервизии  на персонала.

 

 

 

Психолог – 0.5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование;
 2. Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
 3. Области на образование: Професионално направление 3.2. Психология от  Област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки.
 4. Професионален опит – минимум 1 /една/ година в социалната сфера;

 

 1. Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
 2. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра за грижа;
 2. Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
 3. Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
 4. Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
 5. Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
 6. Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
 7. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 8. Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
 9. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в Центъра за грижи и извън него , работи за социално включване на потребителите и др.
 10. Участва в обучения и супервизии на персонала.

 

Санитари/болногледачи – 2.5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено основно  или средно  образование;
 2. Професионален опит – не се изисква;
 3. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в  специализираните  медицински кабинети, залите за видеонаблюдения,  общите помещения в Центъра за грижи;
 2. Извършва тоалет на потребителите при необходимост;
 3. Проветрява помещенията, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар, участва в хигиенизирането на двора, окопаването на цветни алеи и др.;
 4. Почиства и дезинфекцира стаите, които обитават потребителите, общите и санитарните помещения;
 5. Подпомага и съдейства за дейността на медицинските, здравни   и социални специалисти при предоставянето на услугите в Центъра за грижи;
 6. Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.
 7. Участва в обучения и супервизии на персонала.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

Кандидатите да имат познания и опит в работата с лица в неравностойно положение, на лица с различни видове увреждания ,да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги. Умения, опит и мотивация за работа с лица в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции. При кандидатите за управител, дългогодишният управленски опит и работа в сферата на социалните услуги и участие в  проекти в социалната сфера  ще се счита за предимство.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 2/;
 2. Автобиография (европейски формат) /Приложение 3/
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна  степен;

 

Начин на провеждане на подбора:

1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по документи за съответствие със обявените изисквания за съответната длъжност;

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Община Русе.

Екипът за управление на Проекта организира приема на документи от кандидатите за обявените длъжности, като осигурява:

 • обособено място – гр. Русе, ул. Черно море № 2, стая 13 и стая 24, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа;
 • необходимото количество бланки по образците, след което се завеждат в деловодната система на Община Русе.

         Краен срок за подаване на документите -  до 17.00 часа на 24.06.2022 г.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците: информационното табло намиращо се на входа на Община Русе, ул. „Черно море“ 2, и електронната страница на Община Русе www.ruse-bg.eu.

На одобрените кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта.

Приложение на автобиография можете да намерите тук.

Заявление за участие в подбор можете да изтеглите от тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/