Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване на 06.01.2022 г. от 15.00 часа

сряда, 08 декември 2021

О Б Щ И Н А   Р У С Е

 

 

            В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение № 513, прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.  на Общински съвет – Русе,

 

О Б Я В Я В А:

           

            1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 06.01.2022 г. от 15.00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1337 по КККР на гр. Русе, Община Русе с площ 8 114 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предмет на Акт за частна общинска собственост №8094/08.08.2016 г., с начална тръжна продажна цена 316 222,00 лв. без дължими данъци и такси, които ще се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            2. Вид на търга – публичен с явно наддаване, повторен.

            3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 31 600,00 лв.

            4. Депозитът за участие в търга е в размер на 31 600,00 лв. и се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон Русе до 17,00 часа на 16.08.2021 г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка, в срока.

            5. Време за оглед на имота – извършва се съвместно с отдел „Общинска собственост и земеделие” от 09.12.2021 г. до 31.12.2021 г. включително, до 17,00 часа.

            6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева, без включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” №6, след заплащане на цената от 09.12.2021 г. до 31.12.2021 г. включително, до 17,00 часа.

            7. Срок за подаване на документите за участие в търга - до 17.00 часа на 31.12.2021 г., съобразно чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет - Русе за общинската собственост.

            За допълнителна информация-телефон 082/881-670, стая № 604, етаж 6, Община Русе, пл. ”Свобода” 6 (входа  към  ул. ”Борисова”).

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/