Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г.

петък, 18 ноември 2022

О Б Щ И Н А Р У С Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-3739 от 15.11.2022 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. ”Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем за срок от пет години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, с площ от 9,00 кв. м., разположена на първи етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362.4, със застроена площ на цялата сграда – 588,00 кв. м., с предназначение – Сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362, с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7125/16.12.2013 г., предоставена за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, която част се отдава под наем като книжарница, с начална тръжна месечна наемна цена – 26,00 лв. (Двадесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 2,00 лв. (Два лева) и депозит за участие – 156,00 лв. (Сто петдесет и шест лева).

2. Определям вид на търга - повторен, публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД - клон гр. Русе, в Центъра за информационно и административно обслужване (ЦИАО) на Община Русе или по банков път по банкова сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 9:00 ч. на 21.11.2022 г. до 17:30 ч. на 02.12.2022 г. и се получава от гише №2, към Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” № 6.

4. Оглед на обектa се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. на 21.11.2022 г. до 15:00 ч. на 02.12.2022 г., след предварително съгласуване и в присъствието на представител на учебното заведение.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация от 9:00 ч. на 21.11.2022 г. до 17:00 ч. на 09.12.2022 г. по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 - ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон гр. Русе. За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в посочения срок.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 9:00 ч. на 21.11.2022 г. до 17:30 ч. на 09.12.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” № 6, гр. Русе.

7. За допълнителна информация - тел.082/881-667, стая № 201, ІІ-ри етаж, Община Русе (вход от ул.”Борисова”), отдел ”ТНОЗП” към дирекция „УС“.

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/