Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г.

понеделник, 21 ноември 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-3777 от 18.11.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

1. Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост на 16.12.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала.

2.   Индивидуализация на обектите – предмет на тръжната процедура:

2.1. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с размери 2,44/1,74 м, с площ 4,25 кв. м, в УПИ І-1719-За автобусна спирка-център, в кв. 120, по регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, описан в АПОС №7371 от 17.11.2014 г., находящ се в гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Райко Даскалов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 41,00 лв. без включен ДДС, стъпка на наддаване – 4,00 лв. и депозит за участие – 205,00 лв.

2.2. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект - павилион за търговска дейност, с размери 2,44/1,74 м. и с площ от 4,25 кв. м, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-278, 279-за Общински съвет, Културен дом и търговия, в кв. 12, по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, описан в АПОС №3769 от 09.11.2001 г., находящ се в с. Сандрово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“, с начална тръжна месечна наемна цена – 31,00 лв. без включен ДДС, стъпка на наддаване – 3,00 лв. и депозит за участие – 155,00 лв.

3. Вид на търга - повторен публичен с явно наддаване.

4. За тръжната документация за всеки един отделен обект се заплаща цена 42,00 лв. с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09:00 часа на 22.11.2022 г. до 17:30 часа на 06.12.2022 г. и да се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

5. Оглед на обектите, общинска собственост, се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10:00 часа на 22.11.2022 г. до 15:00 ч. на 06.12.2022 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

6. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на всеки конкретен обект поотделно, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17:00 часа на 13.12.2022 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

7. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 09:00 часа на 22.11.2022 г. до 17:30 часа на 13.12.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.      

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул. Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „Търговия и наемни отношения”, към дирекция „Икономика и управление на собствеността”,  тел. 082/881-667.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/