Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ на 23.08.2022 г. от 10:00 ч.

сряда, 27 юли 2022

ОБЩИНА   РУСЕ

 

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 14, ал. 1, чл. 48, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 49, ал.3,  чл. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 51, ал. 1, чл. 52, чл. 53, ал. 3  и чл.72 , ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и в изпълнение на Решение № 917, прието с Протокол № 34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе,

                                                                                       

                                                                                                                                                  О Б Я В Я В А:

 

           Повторен публичен търг с явно наддаване по реда на Гл. V, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на гр. Русе и с. Червена вода, Община Русе, както следва:

     1. Земеделски земи, отдаващи се за срок от три стопански години, считано от 01.01.2022 г., за отглеждане на едногодишни полски култури, както следва:

- имот № 63427.76.1 находящ се в землището на гр. Русе, началната тръжна годишна наемна цена е в размер на -  61,00 лева, стъпката на наддаване е в размер на  6,00 лева,  и депозита за участие е в размер на -10,00 лева.

- имот № 63427.112.106, находящ се в землището на гр. Русе, началната тръжна годишна наемна цена е в размер на -  51,67 лева, стъпката на наддаване е в размер на  5,00 лева,  и депозита за участие е в размер на – 10,00 лева.

- имот № 63427.126.33 находящ се в землището на гр. Русе, началната тръжна годишна наемна цена е в размер на -  25,25 лева, стъпката на наддаване е в размер на  2,00 лева,  и депозита за участие е в размер на – 4,00 лева.

- имот № 63427.95.14 находящ се в землището на гр. Русе, началната тръжна годишна наемна цена е в размер на 29,28 лева, стъпката на наддаване е в размер на  2,50 лева,  и депозита за участие е в размер на – 5,00 лева.

- имот № 80460.133.265, находящ се в землището на с. Червена вода, началната тръжна годишна наемна цена е в размер на 308,66 лева, стъпката на наддаване е в размер на  30,00 лева,  и депозита за участие е в размер на – 60,00 лева.

- имот № 80460.52.132, находящ се в землището на с. Червена вода, началната тръжна годишна наемна цена е в размер на 382,47 лева, стъпката на наддаване е в размер на  35,00 лева,  и депозита за участие е в размер на – 70,00 лева.

- имот № 80460.71.925, находящ се в землището на с. Червена вода, началната тръжна годишна наемна цена е в размер на -  166,96 лева, стъпката на наддаване е в размер на  15,00 лева,  и депозита за участие е в размер на – 30,00 лева.

 

Търгът да се проведе на 23.08.2022 г. от 10,00 часа в сградата на Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, етаж ІІІ, Заседателна зала.

 

  1. Депозитът за участие в търга се внася по набирателна банкова сметка на Община Русе с IBAN: BG37 IORT 7379 3300 0300 00 в ТБ „ИНВЕСТБАНК“АД – клон Русе до 17,00 часа на 17.08.2022 г. след закупуване на тръжна документация.

 

Време за оглед на обектите, предмет на търга се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласувано кмета на населеното място от 08.08.2022 г. до 17.08.2022 година.

За закупуване на тръжната документация се заплаща цена в размер на 7,20 (седем лева и двадесет стотинки) лева, с включен ДДС по сметка на Община Русе с IBAN BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – клон Русе. Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 08.08.2022 г. до 17,00 часа на 17.08.2022 г., и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе

Документите за участие в търга, описани в тръжната документация, се подават до Кмета на Община Русе в запечатан непрозрачен плик в сектор „Общинска собственост и наеми“,  на гише № 2, в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода“ № 6 до 1730 часа на  17.08.2022  година.

За допълнителна информация - телефон: 0878 879 942

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/