Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на общински терен

вторник, 19 юли 2022

ОБЩИНА РУСЕ

 

В изпълнение на Заповед №РД - 01- 2190/18.07.2022 г. на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе)  и Решение №908, прието с протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 12.08.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.169.308 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 1491 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ/, категория на земята: 7, находящ се в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“, предмет на Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ №10262/09.08.2021г., с начална тръжна продажна цена 48 443.00 лв. /четиридесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и  три лева/, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.

2. Вид на търгапубличен с явно наддаване, повторен.

3. Стъпката на наддаване при провеждане на търга е в размер на 4840.00 лв. (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева).

4. Депозит за участие в търга в размер на 7260.00 лева (седем хиляди двеста и шестдесет лева), се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ до 17.00 часа на 09.08.2022г., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер, за съответния поземлен имот за който кандидатства участникът, по банковата сметка и в срока, установени в настоящата заповед.

5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост”, всеки работен ден от 20.07.2022 г. до 17.00 часа на 08.08.2022г. включително.

6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60.00 лева (шестдесет лева), без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 20.07.2022 г. до 08.08.2022г., включително до 17.00 часа.

7. Срок за подаване на документите за участие в търга - 09.08.2022г. до 17.00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнителна информация – телефон 082/881-616, стая 604, ет. 6, Община Русе, площад „Свобода“ №6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/