Пропускане до съдържанието на страницата

Повторен публичен търг с явно наддаване за за отдаване под наем на преместваем обект – частна общинска собственост

петък, 30 септември 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3071 от 29.09.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

 

1. Повторен публичен търг с явно наддаване на 27.10.2022 г., за отдаване под наем за срок от тридесет и седем календарни дни, в периода от 28.11.2022 г. до 03.01.2023 г. включително, на преместваем обект – частна общинска собственост – павилион за търговска дейност, съобразена с Коледно новогодишната тематика на базара, с номер 21, с размери 2,00/ 2,00 м. и с площ от 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, съобразно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, в организиран в посочения период временен Коледен базар, с начална тръжна наемна цена - 444,00 лв. (Четиристотин четиридесет и четири лева) без включен ДДС за целия посочен по-горе период, стъпка на наддаване, определена съобразно чл. 50, ал. 2, т. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост - 44,00 лв. (Четиридесет и четири лева) и депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост – 888,00 лв. (Осемстотин осемдесет и осем лева);

2. Вид на търга – повторен публичен с явно наддаване.                                              

3. За тръжната документация за обекта, описан в т. 1 да се заплаща цена 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС по банковата сметка на Община Русе: IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащане 444000, банков код IORTBGSF или в ТБ ”Инвестбанк”АД - клон Русе, намиращ се в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, гр. Русе, от 09,00 часа на 05.10.2022 г. до 17,30 часа на 19.10.2022 г. и да се получава всеки работен ден от гише №2 към Центъра за информационно и административно обслужване - Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

6. Оглед на обекта, общинска собственост, описани в т. 1 от настоящата Заповед, да се извършва при желание на кандидатите всеки работен ден от 10,00 часа на 05.10.2022 г. до 15,00 ч. на 19.10.2022 г. след предварително съгласуване с отдел “Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” и в присъствието на служител от отдела.

7. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем на обекта, установен по размер в т. 1 от настоящата Заповед, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 25.10.2022 г., по набирателната сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000 – ТБ „Инвестбанк” АД.

За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок.

8. Подаване на документите от кандидатите се извършва до Кмета на Община Русе, в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 часа на 05.10.2022 г. до 17,30 часа на 25.10.2022 г. на гише №2 в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.     

За допълнителна информация: Община Русе, вход от ул.Борисова, ет. 2, стая №201, отдел „ТНОЗП“, тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/