Пропускане до съдържанието на страницата

Присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда

понеделник, 08 април 2024

ОБЩИНА РУСЕ

 

 

 

На основание чл. 51 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-948/05.04.2024 г. на кмета на община Русе и Решение №132, прието с протокол №6/29.02.2024 г. на Общински съвет – Русе

 

ОБЯВЯВА:

 

1. Присъствен публичен търг с тайно наддаване на 17.05.2024 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Глава Пета, раздел I от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда, със  застроена площ /ЗП/ от 925,40 кв.м., и с разгъната застроена площ  /РЗП/ от 2 644,00 кв.м. на всички надземни етажи, с подземен етаж (сутерен) на едно ниво с площ от 1170 кв.м., с обща площ на застройката от 3 814, 00 кв.м., включваща надземни и подземен етажи, с основна височина на застрояване до 15 м., върху застроен общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.273 по КККР на град Русе, с площ от 1 322 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), а съгласно регулационния план на гр. Русе, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - за жилищно строителство, в кв. 651.3, с адрес гр.Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на Акт №10911/20.11.2023 г. вписан под №115, том 38, н.д. 7912, вх. рег. №14401/23.11.2023 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията за поправка на Акт №7743/25.03.2016 г.за частна общинска собственост, на стойност 795 886,60 лева /седемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки/, без дължими данъци и такси, платима чрез предоставяне в собственост  на Община Русе на част от новопостроената сграда, разписани подробно в заповедта за откриване на процедурата и тръжната документация., съгласно Решение №132, прието с протокол №6/29.02.2024 г. на Общински съвет – Русе.

2. Вид на търга – публичен, присъствен, с тайно наддаване.

3.Определям стъпка на наддаване, в хипотезата, регламентирана в чл. 59, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, в размер на 10 на сто от предложената жилищна площ от кандидатите с еднакви най-високи оферти.

4. Депозитът за допускане до участие в търга в размер на 80 000,00 лв. (осемдесет хиляди лева) се внася по набирателна сметка BG 37 IORT 7379 3300 0300 00 на Община Русе в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД – клон Русе до 17,00 часа на 10.05.2024 г. год., след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допуска до участие кандидат, който не е внесъл депозит в установения размер по банковата сметка в установения срок.

 5. Време за оглед на терена, обект на търга – оглед се извършва след закупуване на тръжна документация, съгласуван с отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“, всеки работен ден от 09.04.2024 г. до 17,00 часа на 10.05.2024 г. включително.

6. За получаване на тръжна документация се заплаща цена от 60,00 лева /шестдесет лева/, без включен ДДС по банкова сметка BG 96 IORT 7379 8400 0800 00 с вид на плащане: 444000 на Община Русе в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон РУСЕ. Тръжната документация се получава от Информационния център на Община Русе, сектор „Общинска собственост и наеми”, площад „Свобода” № 6, след заплащане на цената, всеки работен ден от 09.04.2024 г. до 10.05.2024 г., включително до 17,00 часа.

7. Срок за подаване на предложения за участие в тръжната процедура - 10.05.2024 г. до 17,00 часа до Кмета на Община Русе, по реда на чл. 56, ал. 2 – ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе.

За допълнтелна информация – телефон 088 289 8843, стая  №602, етаж 6, Община Русе, пл. „Свобода” №6 /входа към ул. „Борисова”/.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/