Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 09.02.2022 г.

сряда, 12 януари 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-74/ 12.01.2022 г. на Зам.- кметa на  Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

 

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 09.02.2022 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на част от терени – публична общинска собственост, както следва:

            1.1 Отдаване под наем за срок от пет години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. "България", в разделителната тревна ивица, срещу ТЕЦ, с размери 4,00/ 3,00 метра и изобразителна площ 12,00 кв. м, за едностранно РИЕ, позиция №46 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена – 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 22,00 лв. (двадесет и два лева) и депозит за участие – 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години, на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент  в гр. Русе, бул. "България", вдясно посока София (КАТ), с размери 4,00/ 3,00 метра и изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №78 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена – 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 22,00 лв. (двадесет и два лева) и депозит за участие – 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в гр. Русе, бул. ”Васил Левски”, преди бул. "Христо Ботев", с размери 4,00/ 3,00 метра и изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №117-А от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена – 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 22,00 лв. (двадесет и два лева) и депозит за участие – 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.4. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент, в гр. Русе, бул. "Бозвели", вдясно, посока бул. "Ц. Освободител". с размери 4,00/ 3,00 метра и изобразителна площ 12,00 кв. м за едностранно РИЕ, позиция №145-А от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена – 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 22,00 лв. (двадесет и два лева) и депозит за участие – 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.5. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент, в гр. Русе, бул. "Ген. Скобелев", южно от у-ще "Иван Вазов", с размери 4,00/3,00 метра, и изобразителна площ 12,00 кв. м, за едностранно РИЕ, позиция №182 от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена – 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 22,00 лв. (двадесет и два лева) и депозит за участие – 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

1.6. Отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент, в гр. Русе, бул. “Липник”, в тревната площ срещу търговски комплекс "Изток”, с размери 4,00/3,00 метра, и изобразителна площ 12,00 кв. м, за едностранно РИЕ, позиция №189-А от „Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ с рекламна площ над 3 кв. м на територията на гр. Русе“, с начална тръжна месечна наемна цена – 228,00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 22,00 лв. (двадесет и два лева) и депозит за участие – 456,00 лв. (четиристотин петдесет и шест лева).

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09:00 ч. на  17.01.2022 г. до 17,30 ч. на 28.02.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. 

4. Оглед на обектите всеки работен ден от 10,00 ч. на 17.01.2022 г. до 15,00 ч. на 28.01.2022 г., след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 ч. на 04.02.2022 г.,  по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 ч. на 17.01.2022 г. до 17,30 ч. на 04.02.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в ЦИАО при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване – 30.03.2022 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС,                     тел. 082/881-754.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/