Публичен търг с явно наддаване на 14.07.2021 г.

петък, 11 юни 2021

О Б Щ И Н А  Р У С Е

О Б Я В Я В А

   

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.108.3.145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с площ 30,97 кв. м., с прилежащи части: 0,319% идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г.

2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:

    1. Начална тръжна цена – 25 600 лева;
    2. Стъпка на наддаване – 2 000 лева;
    3. Депозит за участие в търга – 2 000 лева, който се внася в срок до 06.07.2021 г. чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
    4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. „Свобода“ 6. Цената на тръжната документация е 250 лева и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК“ АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 02.07.2021 г.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 09.07.2021 г.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 09.07.2021 г.

6. Търгът да се проведе на 14.07.2021 г. в 17:30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ 6.

За допълнителна информация тел. 082 881 632 стая 609; 082 881 799, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/