Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г.

вторник, 22 ноември 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3773/ 18.11.2022 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество“,

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г. от 14:00 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Отдаване под наем за срок от пет години, на сграда, със застроена площ 360,00 кв. м., с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1152.9, брой етажи – 1, със сутерен с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ситуирана в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.8.1152, отдавана под наем като склад, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, ул. „Потсдам“ №1, предмет на АЧОС №7438/ 12.05.2015 г., с начална тръжна месечна наемна             цена – 235,00 лв. (Двеста тридесет и пет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 20,00 лв. (Двадесет лева) и депозит за участие – 1175,00 лв. (Хиляда сто седемдесет и пет лева);

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години, на сграда, със застроена площ 111,00 кв. м, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.5.167.2, брой етажи - 1, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ситуирана в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.5.167, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Чая“ № 9-А, предмет на АЧОС №4246/12.08.2004 г., отдавана под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 206,00 лв. (Двеста и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 20,00 лв. (Двадесет лева) и депозит за участие – 1030,00 лв. (Хиляда и тридесет лева);

1.3. Отдаване под наем за срок от десет години, на незастроен поземлен имот (ПИ) с №601.444, в кв. 178 по регулационния и кадастралния план на гр. Ветово, ЕКАТТЕ: 10803, Община Ветово, с площ съобразно документ за собственост 104000,00  кв. м.                  (а  съобразно скица №1159/ 20.10.2022 г., издадена от Община Ветово, с площ 104160,00 кв. м.), находящ се в гр. Ветово, Община Ветово, предмет на АЧОС №4884/18.01.2007 г., който се отдава под наем като дворно място, с начална тръжна годишна наемна цена - 4713,00 лв. (Четири хиляди седемстотин и тринадесет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване - 471,00 лв. (Четиристотин седемдесет и един лева) и депозит за участие – 4713,00 лв. (Четири хиляди седемстотин и тринадесет лева).

2. Определям вид на търга – публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. (Четиридесет и два лева) с включен ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в Центъра на информационно и административно обслужване на Община Русе или по банков път, в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09:00 часа на 23.11.2022 г. до 17:30 часа на 07.12.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в Центъра за информационно и административно обслужване – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.  

4. Оглед на обектите – общинска собственост, се извършва всеки работен ден, от 10:00 часа на 23.11.2022 г. до 15,00 часа на 07.12.2022 г. след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура, изчислен съобразно чл. 50, ал. 2, т. 5 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет - Русе, се внася след закупуване на тръжна документация, до 17:00 часа на 09.12.2022 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

За депозит се приема парична вноска в посочения размер, преведена по посочената банкова сметка в установения срок. Не се допускат до участие в публичен търг с явно наддаване кандидати, които не са внесли депозит за участие в търга за отдаване под наем на съответния обект, посочен в т.1.1 – т. 1.3, за който кандидатства участникът, в размера, в срока и по банковата сметка, посочени по горе.

6. Подаване на документите се извършва до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09:00 часа на 23.11.2022 г. до 17:30 часа на 09.12.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждането на търга, или неявяване на кандидати, повторен публичен търг с явно наддаване да се проведе на 15.02.2023 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС,                     тел. 082/881-667.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/