Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г

вторник, 22 ноември 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3812/22.11.2022 г. на Зам.- кметa на  Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

 

О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г. от 14:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – публична частна общинска собственост, както следва:

            1.1 Отдаване под наем за срок от пет години, на част от сграда,  с площ от 67,00 кв.м., представляваща помещение разположено в източната част на сграда с  идентификатор  по КККР на гр. Русе 63427.7.107.2, с застроена площ на цялата сграда 237,00 кв. м., с предназначение- административна, делова сграда, брой етажи-един, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.107, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. ,,Изток“, ул. ,,Котовск“ №8, предмет на АЧОС №7747/01.04.2016 г., отдавано под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 156,00 лв. (сто петдесет и шест лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 15,00 лв. (петнадесет лева) и депозит за участие – 312,00 лв. (триста и дванадесет лева).

1.2. Отдаване под наем за срок от пет години, на едноетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.756.2, със застроена площ 36,00 кв. м, с предназначение – сграда за търговия, брой етажи- един, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.756, с административен адрес: гр. Русе,  ж.к. ,,Здравец“, ул. ,,Петрохан“ №59, предмет на АЧОС №6732/30.07.2012 г., отдавана под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 84,00 лв. (осемдесет и четири лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 8,00 лв. (осем лева) и депозит за участие – 168,00 лв. (сто шестдесет и осем лева).

1.3. Отдаване под наем за срок от пет години на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.643.2, със застроена площ 24,00 кв. м, с предназначение- складова база, склад, брой етажи-един, разположена в поземлен имот с идентификатор по  КККР гр. Русе 63427.7.643, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. ,,Здравец“, ул. ,,Бабуна планина“№5, предмет на АЧОС №1446/ 21.07.1997 г., отдавана под наем като склад, с начална тръжна месечна наемна цена – 23,00 лв. (двадесет и три лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 2,00 лв. (два лева) и депозит за участие – 46,00 лв. (четиридесет и шест лева).

1.4. Отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда, с площ 39,70 кв.   м., представляваща помещение, разположено на етаж- минус едно, в масивна двуетажна 

сграда със сутерен, със застроена площ съобразно документ за собственост от 253,00 кв.м., (а съобразно скица №УТ-01-72/09.03.2022г., издадена от Община Русе, със застроена площ 238,00 кв.м.), с предназначение- друг вид обществена сграда, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-530- за обществено обслужващи сгради от кв. 61, по плана  на с. Тетово, ЕККАТЕ 72357, Община Русе, (представляващ по документ за собственост УПИ III-530-за Кметство, от кв. 61 по застроителния и регулационен плана на село Тетово, ЕККАТЕ 72357, Община Русе), предмет на АПОС №4252/ 09.09.2004 г., която част се отдава под наем като офис, с начална тръжна месечна наемна цена – 119,00 лв. (сто и деветнадесет лева), без включен ДДС, стъпка на наддаване – 11,00 лв. (единадесет лева) и депозит за участие – 238,00 лв. (двеста тридесет и осем лева).

1.5. Отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда, с площ 102,00 кв.м., представляваща помещение, разположено в източната част на сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.107.2, цялата със застроена площ 237,00 кв. м., с предназначение- административна, делова сграда, брой етажи-един, разположена в поземлен имот с идентификатор по  КККР гр. Русе 63427.7.107, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. ,,Изток“, ул. ,,Котовск“ №8, предмет на АЧОС №7747/ 01.04.2016 г., която част се отдава под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 189,00 лв. (сто осемдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 18,00 лв. (осемнадесет лева) и депозит за участие – 378,00 лв. (триста седемдесет и осем лева).

1.6. Отдаване под наем за срок от пет години, на част от сграда с площ 99,00 кв. м, представляваща помещение в южната част на сграда с идентификатор  по КККР на гр. Русе 63427.3.235.3, със застроена площ на сградата 306,00 кв. м, брой етажи един, с предназначение на сградата – промишлена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.3.235, с административен адрес: гр. Русе, кв. ,,Западна промишлена зона“, ул. ,,Адмирал Рождественски“ №42, предмет на АЧОС №6567/28.11.2011 г., отдавана под наем като производствено помещение, с начална тръжна месечна наемна цена – 189,00 лв. (сто осемдесет и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване – 18,00 лв. (осемнадесет лева) и депозит за участие – 378,00 лв. (триста седемдесет и осем лева).

2. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от 09:00 ч. на  23.11.2022 г. до 17:30 ч. на 07.12.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. 

3. Оглед на обектите всеки работен ден от 10:00 ч. на 23.11.2022 г. до 15:00 ч. на 07.12.2022 г., след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

4. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация, до 17:00 ч. на 13.12.2022 г.,  по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

5. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09:00 ч. на 23.11.2022 г. до 17,30 ч. на 13.12.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в ЦИАО при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

6. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване – 21.02.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

7. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-754.

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/