Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на 22.08.2022 г. от 13:30 ч.

петък, 29 юли 2022

О  Б  Щ   И  Н  А       Р  У  С  Е

 

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-2355/ 29.07.2022 г. на Зам.- кметa на  Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,

 

О Б Я В Я В А:

 

1. Публичен търг с явно наддаване на 22.08.2022 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – мобилна каравана за обществено хранене, с площ 11,25 кв. м, с размери 4,5 м/ 2,5 м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток, съгласно утвърдена схема от Главен Архитект на Община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 209,00 лв. (двеста и девет лева) без включен ДДС, стъпка на наддаване 20,00 лв. (двадесет лева) и депозит за участие в търга 418,00 лв. (четиристотин и осемнадесет лева).

2. Вид на търга - публичен с явно наддаване.

3. За тръжната документация, се заплаща цена от 42,00 лв. с ДДС в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД – клон Русе, намиращ се в ЦИАО на Община Русе или в полза на Община Русе, по банкова сметка - IBAN BG96IORT73798400080000, вид на плащането 444000, банков код IORTBGSF.

Тръжната документация се закупува всеки работен ден от от 09,00 часа нa 01.08.2022 г. до 17,30 часа на 12.08.2022 г. и се получава от гише №2 „Общинска собственост и наеми“, в ЦИАО – Община Русе, пл. „Свобода“ №6, гр. Русе. 

4. Оглед на обекта – всеки работен ден от 10,00 ч. на 01.08.2022 г. до 15,00 ч. на 12.08.2022 г., след предварително съгласуване и в присъствието на служител от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ към дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе.

5. Депозит за участие – се внася след закупуване на тръжна документация, до 17,00 часа на 16.08.2022 г., по набирателна сметка на Община Русе: BG37IORT73793300030000, открита в ТБ ”Инвестбанк”АД.

6. Подаване на документите - до Кмета на Община Русе в запечатан, непрозрачен плик, от 09,00 ч. на 01.08.2022 г. до 17,30 ч. на 16.08.2022 г. на гише №2 ”Общинска собственост и наеми” в ЦИАО при Община Русе, пл. „Свобода” №6, гр. Русе.

7. При липса на интерес към провеждане на търга, повторен публичен търг с явно наддаване – 30.09.2022 г. от 13,30 ч. в Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3, Заседателна зала.

8. За допълнителна информация - Община Русе, вход от ул. „Борисова“, ет. 2, стая № 201, отдел ТНОЗП, към дирекция УС, тел. 082/881-667.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/