Пропускане до съдържанието на страницата

Публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот в с. Червена вода

вторник, 06 декември 2022

О Б Я В Я В А

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот №503.1725 с площ 2 035 кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на ползване: ниско застрояване (до 10 м.),  представляващ урегулиран поземлен имот II-за изкупвателен пункт и фуражомелка в квартал 86 по регулационен и застроителен план на с. Червена вода, ведно с построената в него едноетажна масивна селскостопанска сграда №503.1725.1 със застроена площ 75 кв. м., с адрес: с. Червена вода, Община Русе, предмет на АОС №5410/13.05.2008 г.

2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:

    1. Начална тръжна цена – 71 729 лева, без ДДС;
    2. Стъпка на наддаване – 5 000 лева;
    3. Депозит за участие в търга – 5 000 лева, който се внася в срок до 30.12.2022 г., чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
    4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. „Свобода“ 6. Цената на тръжната документация е 250 лева и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК“ АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 23.12.2022 г.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 05.01.2023 г.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа 05.01.2023 г.

6. Търгът да се проведе на 12.01.2023 г. в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ 6.

За допълнителна информация тел. 082 881 632, стая 609 и тел. 082 881 799, стая 611, VI етаж, Община Русе, пл. “Свобода” 6.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/